Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΚΑΡΔΙΤΣΑ » Οδηγός ένταξης στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης
Οδηγός ένταξης στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

Οδηγός ένταξης στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

 

Στις 20 Απριλίου ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως στις 20 Μαΐου, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα αφορά στη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και στη δωρεάν παροχή ηλεκτρισμού, στο επίδομα ενοικίου και στην επιδότηση σίτισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης» και την υπ’ αρ. οικ.494/7-4-2015 (ΦΕΚ 577Β’/9-4-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που καθόρισε τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, τα απαιτούμενα, τον χρόνο υποβολής τους και επί μέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4320/2015, ισχύουν τα εξής:

 • Ποιοι είναι δικαιούχοι:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

 

 • ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)    με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Επεξηγήσεις του πιο πάνω πίνακα

Α)   Όσον αφορά το εισόδημα: Το εισόδημα του δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.400€ ετησίως για μεμονωμένα άτομα, ή τα 3.600€ για ζευγάρι. Προσαυξάνεται κατά 1.200€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, μέχρι του ποσού των 6.000€.

Πραγματικό εισόδημα (ατόμου ή οικογένειας), είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα (του 2013), χωρίς φόρους, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση κ.α. Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα και άλλες ενισχύσεις.

Προσοχή: Δεν περιλαμβάνονται τα τεκμήρια, οι διατροφές ανηλίκων τέκνων, το επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

Β) Όσον αφορά τα εξαρτώμενα μέλη

Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή ενήλικα μέχρι 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ενήλικα μέχρι 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν έχουν τα ίδια ετήσιο ατομικό εισόδημα πάνω από 3.000€.

β. Άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία και είναι παιδιά ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων ή αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων και εφόσον δεν έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000€.

γ. Οι γονείς ενός ή και των δύο συζύγων/γονέων, εφόσον δεν έχουν εισόδημα πάνω από 3.000€.

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειάς τους σε άλλο πρόσωπο και δεν διαθέτουν τα ίδια ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 3.000€.

 

 • Περιουσιακά κριτήρια

 

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90.000€ αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ενήλικο μέλος, με ανώτατο όριο τα 200.000€.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων  του ατόμου ή αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του εισοδηματικού ορίου της κατηγορίας τους.

γ. Έτος εισοδήματος: Σημαίνει το οικονομικό έτος 2014 (δηλαδή εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)

δ. Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.

ε. Δεν δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος.

 • Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται: 
 • Για το επίδομα ενοικίου

α. Άτομα ή οικογένειες που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

β. Όσοι διαθέτουν ατομικά ή ως μέλος αιτούσας οικογένειας ιδιόκτητη κατοικία στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο Νομός εντός του οποίου ο δικαιούχος διαμένει μονίμως).

γ. Σε περιπτώσεις φιλοξενίας, το φιλοξενούμενο πρόσωπο που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

 • Για την επιδότηση σίτισης, το φιλοξενούμενο πρόσωπο που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, σε περιπτώσεις φιλοξενίας.
 • Γενικώς δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α. Άτομα ή οικογένειες που ωφελούνται από προγράμματα επιδότησης.

β. Άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης .

γ. Δικαιούχοι των παροχών οι οποίοι, αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: Πως μπορώ να έχω δωρεάν σίτιση, ρεύμα και επιδότηση ενοικίου με το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης;

30.4.2015

 

Στις 20 Απριλίου ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως στις 20 Μαΐου, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα αφορά στη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και στη δωρεάν παροχή ηλεκτρισμού, στο επίδομα ενοικίου και στην επιδότηση σίτισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης» και την υπ’ αρ. οικ.494/7-4-2015 (ΦΕΚ 577Β’/9-4-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που καθόρισε τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, τα απαιτούμενα, τον χρόνο υποβολής τους και επί μέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4320/2015, ισχύουν τα εξής:

 • ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

 

 • ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)    με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

Α)   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Το εισόδημα του δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.400€ ετησίως για μεμονωμένα άτομα, ή τα 3.600€ για ζευγάρι. Προσαυξάνεται κατά 1.200€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, μέχρι του ποσού των 6.000€.

Πραγματικό εισόδημα (ατόμου ή οικογένειας), είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα (του 2013), χωρίς φόρους, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση κ.α. Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα και άλλες ενισχύσεις.

Προσοχή: Δεν περιλαμβάνονται τα τεκμήρια, οι διατροφές ανηλίκων τέκνων, το επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

 

Β) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών, ή ενήλικα μέχρι 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ενήλικα μέχρι 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν έχουν τα ίδια ετήσιο ατομικό εισόδημα πάνω από 3.000€.

β. Άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία και είναι παιδιά ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων ή αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων και εφόσον δεν έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000€.

γ. Οι γονείς ενός ή και των δύο συζύγων/γονέων, εφόσον δεν έχουν εισόδημα πάνω από 3.000€.

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειάς τους σε άλλο πρόσωπο και δεν διαθέτουν τα ίδια ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 3.000€.

 

 • ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90.000€ αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ενήλικο μέλος, με ανώτατο όριο τα 200.000€.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων  του ατόμου ή αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του εισοδηματικού ορίου της κατηγορίας τους.

γ. Έτος εισοδήματος: Σημαίνει το οικονομικό έτος 2014 (δηλαδή εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)

δ. Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.

ε. Δεν δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος.

 • ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ:
 • Για το επίδομα ενοικίου

α. Άτομα ή οικογένειες που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

β. Όσοι διαθέτουν ατομικά ή ως μέλος αιτούσας οικογένειας ιδιόκτητη κατοικία στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο Νομός εντός του οποίου ο δικαιούχος διαμένει μονίμως).

γ. Σε περιπτώσεις φιλοξενίας, το φιλοξενούμενο πρόσωπο που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

 • Για την επιδότηση σίτισης, το φιλοξενούμενο πρόσωπο που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, σε περιπτώσεις φιλοξενίας.
 • Γενικώς δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α. Άτομα ή οικογένειες που ωφελούνται από προγράμματα επιδότησης.

β. Άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης .

γ. Δικαιούχοι των παροχών οι οποίοι, αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), εκτός εάν υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις .

δ. Άτομα ή οικογένειες που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

 • Ποιες είναι οι παροχές στους δικαιούχους του προγράμματος: 

α. Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ρεύματος: επανασύνδεση δωρεάν κομμένων ηλεκτρικών παροχών κύριας κατοικίας και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία).

Δηλαδή: Παρέχεται δωρεάν αξία ηλεκτρικού ρεύματος έως 1.200 kwh ανά τετράμηνο (300 kwh μηνιαίως), για τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στο πρόγραμμα μέχρι 31.12.2015. Στους δικαιούχους που η τετραμηνιαία κατανάλωσή τους είναι έως 1.200 kWh (ημέρα και νύχτα), πιστώνεται η συνολική αξία ηλεκτρικής ενέργειας στον εκκαθαριστικό λογαριασμό τους.

Καταναλωτές οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους μέχρι 31.01.2015, επανασυνδέονται άμεσα, αφού πιστοποιηθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Οι αιτούντες που ενδιαφέρονται για την δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ρεύματος και δεν είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), θα πρέπει συγχρόνως να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μέσω link που ανοίγει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας. Το ίδιο ισχύει και εάν προστατεύουν  τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και δεν έχουν ήδη ενταχθεί  στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.

β. Επίδομα ενοικίου: για νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις παλιών, 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 €/μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένεια  μέχρι του ποσού των 220 € μηνιαίως

Δηλαδή: Το επίδομα ενοικίου χορηγείται για 9 μήνες (από την ημερομηνία σύναψης ή ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης) απευθείας στον ενοικιαστή του ακινήτου. Το ποσό του επιδόματος, ξεκινά από 70 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και φθάνει έως και τα 220 ευρώ, σε περίπτωση οικογένειας με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω.

Σημειώνουμε ότι για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η προβλεπόμενη δήλωση και αποδοχή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Αυτό σημαίνει ότι στη περίπτωση έγκρισης της παροχής επιδόματος ενοικίου οι δικαιούχοι θα πρέπει ή να συνάψουν νέα μισθωτήρια σύμβαση ή να ανανεώσουν την υφιστάμενη. Στη συνέχεια πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση για να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ του εκμισθωτή τους (ιδιοκτήτη της κατοικίας) ο οποίος και αυτός με την σειρά του πρέπει να εισέλθει στη συνέχεια για να εισαγάγει τα στοιχεία του.  Η αίτηση αυτή του εκμισθωτή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ότι αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων του για τη διαπίστωση της φορολογικής του ενημερότητας. Με την τήρηση αυτής της διαδικασίας θα δοθεί απ’ ευθείας το ποσό στον δικαιούχο.

Τυχόν καταγγελία της μίσθωσης θα πρέπει νομίμως να γνωστοποιείται στα ΚΕΠ.

γ. Επιδότηση σίτισης: παρέχεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα, συνολικής αξίας 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 €/μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας μέχρι του ποσού των 220 ε μηνιαίως.

Η κάρτα θα πιστώνεται με το ποσό της προβλεπόμενης κατωτέρω μηνιαίας επιδότησης, από την 1.4.2015 και μέχρι 31.12.2015.

 • Προτεραιότητα στην χορήγηση των παροχών στους δικαιούχους του προγράμματος:

Θα δίνεται προτεραιότητα κατά σειρά σε: άτομα με εξαρτώμενα παιδιά, πολυμελείς οικογένειες,  οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και μηδενικό εισόδημα και οικογένειες με μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους γονείς.

Η κατάταξη των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης των ανωτέρω χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια και την εργασιακή κατάσταση των αιτούντων.

 • Πώς υποβάλλεται η αίτηση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα:

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr).

Η πρόσβαση των δικαιούχων γίνεται με την χρήση των κωδικών τους στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet). Για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, η υποβολή αιτήσεων γίνεται και μέσω των ΚΕΠ, βάσει των όσων δηλώνουν οι ίδιοι.

Οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης υπάρχουν στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό τον τίτλο «Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής».

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου 2015.

Ο αιτών δηλώνει εάν ενδιαφέρεται για μια, δύο ή τρεις παροχές.

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να δηλώνουν συγκεκριμένο ΚΕΠ, από το οποίο θα διεκπεραιώνονται μελλοντικά διαδικασίες που δεν μπορούν να γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. παραλαβή καρτών σίτισης κ.λπ.).

Ο αιτών θα μπορεί να εισέρχεται στην ηλεκτρονική του αίτηση ιδιωτικά ή μέσω του ΚΕΠ που έχει δηλώσει στην αίτησή του και να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Από την ηλεκτρονική του αίτηση, αλλά και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει στην αίτησή του μπορεί να πληροφορηθεί και το τελικό αποτέλεσμα στο αίτημά του για χορήγηση παροχών.

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος χορήγησης παροχής ή παροχών επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, μόνον για τον συγκεκριμένο λόγο απόρριψης ο οποίος θα αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δικαιούχου. Η υποβολή γίνεται γραπτώς στα ΚΕΠ που έχουν δηλωθεί στην αίτηση για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που δεν υλοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και ο αιτών δύναται να προσκομίσει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την πραγματική του κατάσταση. Το αίτημα επανεξέτασης υποβάλλεται εντός προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημόσιας ενημέρωσης  για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Αίτημα επανεξέτασης δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος ενημερώνεται ότι λόγω εφαρμογής κριτηρίων προτεραιότητας δεν λαμβάνει, προς το παρόν, την αιτούμενη παροχή.

 • Πώς συμπληρώνεται η αίτηση:

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώνονται:

*Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.

 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ του δικαιούχου, ιδιότητα ανέργου ή μακροχρόνια ανέργου εφόσον υπάρχει.
 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ του/της συζύγου και ιδιότητα ανέργου ή μακροχρόνια ανέργου εφόσον υπάρχει.

 • Ο αριθμός δημοτολογίου του δικαιούχου και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Τα εξαρτώμενα ανήλικα μέλη ή ενήλικα μέλη που σπουδάζουν σε σχολεία.

 • Σχολές μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης.

 • Εξαρτώμενα ενήλικα μέλη που έχουν αναπηρία 67% και άνω.

 • Εξαρτώμενα ενήλικα μέλη που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των ανήλικων ή ενήλικων εξαρτώμενων τέκνων, καθώς και των λοιπών εξαρτώμενων μελών.

 • Το ΚΕΠ που ο αιτών επιλέγει για την ενημέρωσή του.

 • Τη διεύθυνση επικοινωνίας (εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική, και αλληλογραφίας) του αιτούντος, ή αντικλήτου προσώπου, ή φορέα που δέχεται να λαμβάνει ενημέρωση και σημαντικά έγγραφα για λογαριασμό του αιτούντος.

 • Ο αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό).

 • Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση:
 • Δήλωση ότι ο αιτών δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις ή τα κωλύματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα.
 • Δήλωση ότι ο αιτών συναινεί σε αντικειμενικές διαδικασίες εκτίμησης της ατομικής και οικογενειακής του οικονομικής κατάστασης.
 • Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζει πως η δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι η δήλωση ελλιπών ή ψευδών στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από τις παροχές της παρούσας απόφασης.
 • Επιλογή για την παροχή ή τις παροχές από τις οποίες επιθυμεί να ωφεληθεί.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση