Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΒΟΛΟΣ / Κατά πλειοψηφία τα τέλη άρδευσης στο ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ
Κατά πλειοψηφία τα τέλη άρδευσης στο ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ

Κατά πλειοψηφία τα τέλη άρδευσης στο ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του  το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ τα τέλη άρδευσης.

Ο πρόεδρος  των εργαζομένων Φώτης Ζεμπέογλου δεν ψήφισε και  ζήτησε να αποσυρθεί και να εξεταστεί σε νομική βάση,  μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνεται ο Κανονισμός Άρδευσης της Επιχείρησης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Στ. Παπαευσταθίου επισήμανε ότι η υπηρεσία δεν έχει λάβει την απόφαση του ΣΤΕ και   την χαρακτήρισε τυπική.

«Το όργανο που συνεδριάζει σήμερα είναι επίσημο. Στην υπηρεσία δεν έχει φτάσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κανονισμός ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους και όχι για λόγους ουσίας» είπε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε ότι η διαδικασία τιμολόγησης δεν βασίζεται μόνο στον κανονισμό αλλά και σε ΚΥΑ.

Ο ίδιος είπε ότι  το τιμολόγιο της άρδευσης είναι  «ελκυστικότατο για τους αγρότες του δήμου Βόλου» και τόνισε ότι η επιχείρηση εκτιμά ότι με αυτό θα πληρώσουν πολλοί περισσότεροι αγρότες και τα χρήματα που θα λάβει θα τα διαθέσει και πάλι για την εξυπηρέτησή τους. «Η Δημοτική αρχή κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα σήμερα σε αυτό το αντικείμενο, τριβών και διενέξεων. Τα πράγματα εξομαλύνονται κατά τον καλύτερο τρόπο.

Το νέο τιμολόγιο της άρδευσης στα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΜΒ έχει ως  ακολούθως:

 1. Η αρδευόμενη έκταση, σύμφωνα με την μελέτη masterplanπου εκπονείται, είναι                    711 στρέμματα
 2. Κατ’ εκτίμηση η έκταση που αρδεύεται με κοινόχρηστα δίκτυα, των οποίων την ευθύνη έχει η ΔΕΥΑΜΒ, είναι το 80% της συνολικής ή 56.500 στρέμματα.
 3. Η καταγεγραμμένη αρδευόμενη έκταση από το τμ. Άρδευσης είναι   533 στρέμματα
 4. Οι καταγεγραμμένοι καταναλωτές είναι 3.071
 5. Τα έξοδα συντήρησης των αρδευτικών δικτύων για το 2017, ανέρχονται σε                              000€.

Με βάση τα παραπάνω:

 • Η αναλογία ετήσιας δαπάνης ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης είναι 3,43 €/ στρέμμα
 • Η αναλογία ετήσιας δαπάνης ανά καταγεγραμμένο καταναλωτή είναι 64,14 €/ καταναλωτή
 • Ο τρόπος τιμολόγησης περιγράφεται ευκρινώς στην 135275 (ΦΕΚ Β, 1751)ΥΑ, ως εξής: «Ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των υπηρεσιών για αγροτική χρήση τους τελικούς χρήστες γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης. Το σύστημα χρέωσης αποτελείται από δύο μέρη: α) ένα σταθερό τέλος και β) ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού), το οποίο αυξάνεται βάσει τους αύξησης τους κατανάλωσης αποτελώντας κίνητρο για τη μείωση τους υπερκατανάλωσης»

Με την πρόταση που ακολουθεί, αναμένονται τα εξής αποτελέσματα στην βεβαίωση εσόδων:

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΟΣ 15.155,00
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ 38.832,50
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 87.605,00
ΣΥΝΟΛΟ 141.592,50
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 71,80%

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τις νομικές υποχρεώσεις, τις δαπάνες στο αντίστοιχο πεδίο και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με τους χρήστες αρδευτικού νερού,

Όπως προκύπτει  ο  καθορισμός των  Τελών και Δικαιωμάτων Άρδευσης, έτους 2018, ως εξής:

 

 1. Σταθερό ετήσιο τέλος, ίσο με 5 €/ έτος και καταναλωτή.
 2. Ετήσιο τέλος ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης, ίσο με 2,50 €/ στρέμμα.
 3. Στους καταναλωτές που δεν έχουν αναγγείλει την αρδευόμενη έκταση, ετήσιο τέλος πέραν του (1) 35€/καταναλωτή.
 4. Ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου αρδευτικού νερού, σε αποθηκευτικούς χώρους και κτηνοτροφικές μονάδες ίσο με 0,14 €/m
 5. Στις περιπτώσεις των κλειστών δικτύων, όπου οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις διαθέτουν υδρομετρητή, με δήλωσή τους οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν είτε την στρεμματική χρέωση, είτε αυτήν ανά κυβικό μέτρο. Οι δηλώσεις επιλογής έχουν καταληκτική προθεσμία την 28/02/2019.

 

ΣτΕ: Άκυρη η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον κανονισμό άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ

Με τις διατάξεις των άρθρων 150, 151 και 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον έλεγχο, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αρχικά και της Ειδικής Επιτροπής Περιφέρειας του άρθρου 152 του ως άνω Κώδικα στη συνέχεια, των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων από άποψη νομιμότητας και μόνον, κατόπιν ασκήσεως προσφυγής. Η εμπρόθεσμη άσκηση της εν λόγω προσφυγής, η οποία δεν έχει ενδικοφανή χαρακτήρα, κατά της απόφασης δημοτικού οργάνου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (ήδη Απόκεντρωμένης Διοίκησης) και, στη συνέχεια, κατά της επ’ αυτής απόφασης του τελευταίου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής διακόπτει την προθεσμία άσκησης αίτησης ακυρώσεως. Η προθεσμία αυτή αρχίζει εκ νέου μετά την πάροδο της αποκλειστικής μηνιαίας προθεσμίας που τάσσεται στο Γενικό Γραμματέα να αποφανθεί ή, σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής και ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, μετά την πάροδο της τασσόμενης σε αυτήν αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα ημερών για λήψη αποφάσεως, εκτός εάν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο απορριπτική απόφαση επί της προσφυγής ή εάν ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση της απορριπτικής αποφάσεως πριν από την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών. Σε περίπτωση σιωπηρής απορρίψεως της προσφυγής με την άπρακτη πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπεται για την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής ή σε περίπτωση που η απορριπτική της προσφυγής πράξη κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο ή περιέλθει σε γνώση του σε χρόνο μεταγενέστερο της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας αποφάνσεως, η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της σιωπηρής ή ρητής απορρίψεως της προσφυγής, καθώς και κατά της αποφάσεως κατά της οποίας είχε ασκηθεί η προσφυγή, αρχίζει από την επομένη της συμπληρδέσεως των ανώτερω προθεσμιών που τάσσονται στον Γενικό Γραμματέα και την Ειδική Επιτροπή προ κειμένου να αποφανθούν.

-Η συζήτηση θέματος στο δημοτικό συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης κατά τη διαδικασία της παρ, 7 του άρθρου 67 του ν, 3852/2010 και κατά παρέκκλιση της προβλεπομένης στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου πάγιας διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει την έγκαιρη πρόσκληση των δημοτικών συμβούλων και την ενημέρωση αυτών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της επικείμενης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επίκληση της ενάρξεως της αρδευτικής περιόδου, προκειμένου να συζητηθεί η έγκριση του Κανονισμού Αρδευσης της Δ.Ε.ΥΑ.Μ.Β. εκτός ημερήσιας διάταξης, δεν στοιχειοθετεί λόγο κατεπείγοντος, διότι δεν προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση ή από άλλα στοιχεία του φακέλου πότε ξεκινά η αρδευτική περίοδος στην περιοχή ή εάν κατά τον κρίσιμο χρόνο υπήρχε καν αρδευτική περίοδος, δοθέντος ότι, όπως αναφέρεται στον ίδιο τον Κανονισμό, η αρδευτική περίοδος στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.ΥΑ.Μ.Β. «είναι ολόκληρο το ημερολογιακό έτος». Για το λόγο αυτό που βασίμως προβάλλεται η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ακυρωθεί. Ακυρωτέες δεν αποβαίνουν κατόπιν τούτου, και η προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα, με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα κατά της απόφασης αυτή προσφυγή, καθώς και η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 των ν. 3463/2006.

 

Ομόφωνη έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΔΕΥΑΜΒ

Εν τω μεταξύ, ομόφωνα εγκρίθηκε το  Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2019, ύψους 29 εκ. ευρώ περίπου από το Δ.Σ. της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα χαρακτήρισε «πιο ρεαλιστικό και πιο ισομοιρασμένο» ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ., Βάιος Ζεμπέογλου και   συγκρίνοντάς το με το τεχνικό πρόγραμμα του 2018,  είπε πως οι χρηματοδοτήσεις είναι αυξημένες και μειωμένο το ποσό από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ κατά ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το  2019 αφορά δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 124.066.763,64 ευρώ με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 29.370.666,24 ευρώ, αναλυόμενη σε 7.019.366,24 ευρώ από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 22.351.300,00 ευρώ από χρηματοδότηση..

Τέλος, για την εξέλιξη του έργου ύδρευσης στη Νέα Ιωνία, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ  αρνήθηκε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι αυτό θα γίνει στη συνέχεια και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διαδικασίες.

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Εντατικά συνεχίζει κάθε δράση ο ΣΔΥ Βόλου, με επίκεντρο το 1ο Γορίτσα Trail Run & MTB Festival… - https://t.co/x3uuRgbfNY -

 • Πομπέο: Μόνιμα στην Σούδα το πολεμικό πλοίο Hershel «Woody» Williams - https://t.co/SdsHt3lfZg -

 • Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ 83.000 φορολογούμενοι με αδήλωτα εισοδήματα - https://t.co/CP3CDDVT6l -

"Αλιεύοντας" την είδηση