Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Αναστολή άδειας διάθεσης αποβλήτων της ANSY A.E. στον ΧΥΤΑ Βόλου
Αναστολή άδειας διάθεσης αποβλήτων της ANSY A.E. στον ΧΥΤΑ Βόλου

Αναστολή άδειας διάθεσης αποβλήτων της ANSY A.E. στον ΧΥΤΑ Βόλου

Αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια” το πρακτικό της συνεδρίασης του ΣΥΔΙΣΑ στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται η άδεια διάθεσης αποβλήτων της ANSY A.E. στον ΧΥΤΑ Βόλου μετά την καταγγελία που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία αμφισβητεί με σχετικό έγγραφό της τη νομιμότητα της απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ, σύμφωνα με την οποία είχε εγκριθεί το αίτημα της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ – ANSY A.E.», για την διάθεση των αποβλήτων της, με κωδικό ΕΚΑ Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 190203, από την Μονάδα Διαχείρισης ΕΑΥΜ που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης στο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου.

Εισηγούμενος ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ το θέμα αναφέρει:”Σχετικά επισημαίνω ότι το Καταστατικό του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας, όπως και η ισχύουσα για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) περιγράφουν ότι στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. διατίθενται αστικά στερεά απόβλητα (Α.Σ.Α.) προερχόμενα από τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου.Όμως, η παραπάνω αναφορά προέλευσης των αστικών στερεών αποβλήτων που διατίθενται στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, δεν συνιστά ρήτρα νομικής απαγόρευσης διάθεσης αποβλήτων που προέρχονται από άλλες περιοχές (καθόσον, σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιούσε εκφράσεις των νομικών διατάξεων που προδιαγράφουν την σχετική απαγόρευση, «αποκλειστικά και μόνο», «υποχρεωτικά», «απαγορεύεται ρητά» κ.λπ.), αλλά περιγράφει ή έστω προδιαγράφει (στη βάση χωροταξικών κριτηρίων του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων) την συνήθη προέλευση των διατιθέμενων αποβλήτων. Η άποψη αυτή, επιβεβαιώνεται πλήρως από την απουσία αντίστοιχων απαγορευτικών ρητρών ή αναφορών αποκλειστικότητας στην διάθεση αποβλήτων των υφιστάμενων Χ.Υ.Τ.Α. στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν τίθεται ζήτημα γενικής νομικής απαγόρευσης διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων που δεν προέρχονται από Δήμους που συμμετέχουν στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, αλλά ανάγκης ουσιαστικής εξέτασης τυχόν σχετικών αιτημάτων, με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Ο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου δέχεται τον συγκεκριμένο κωδικό αποβλήτων ΕΑΑΜ (190203).

Σχετικά, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. οικ. 146163 (Παράρτημα 1, παρ. 4.3.3) «Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται σε Χ.Υ.Τ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την διάθεση στερεών αποβλήτων».

Τα συγκεκριμένα απόβλητα – που παράγονται, κατόπιν επεξεργασίας στην μονάδα αποστείρωσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της ANSY A.E., συνιστούν μη επικίνδυνα πλέον απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά, σύμφωνα με της προβλέψεις της ίδιας νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. οικ. 146163 (Παράρτημα 1, παρ. 4.3.3) – δεν απαγορεύεται να διατίθενται από ιδιώτες σε Χ.Υ.Τ.Α. γενικά (σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003), ούτε στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου ειδικότερα, ελλείψει σχετικών απαγορευτικών προβλέψεων στην ισχύουσα για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)

Ο κωδικός των συγκεκριμένων αποβλήτων (190203) αναφέρεται ρητά στην με με αριθμ. 1/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική Αίτηση της ANΣΥ A.E. για την διάθεση των εν λόγω Αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου.

Η παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων της ANSY A.E. γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για απόβλητα με τον συγκεκριμένο κωδικό (ΚΥΑ οικ.146163 (Παράρτημα Ι, παρ. 4.3.3). Τα απόβλητα είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ίδιας νομοθεσίας. Κάθε φορτίο συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και δελτίο επιτυχούς αποστείρωσης.

Η τυχόν μη τήρηση των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας, για απόβλητα με τον συγκεκριμένο κωδικό (ΚΥΑ οικ.146163 (Παράρτημα Ι, παρ. 4.3.3), εκ μέρους της ANSY A.E. αποτελεί ρητό λόγο για την απαγόρευση διάθεσής τους στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου και εν γένει για την ανάκληση της απόφασης έγκρισης διάθεσης αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής , με αριθμό 1/2016, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. N. Μαγνησίας.

Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας έχει διενεργήσει δειγματοληψίες και μακροσκοπικούς ελέγχους στα διατιθέμενα από την ANSY A.E. απόβλητα στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου.

Στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών δειγματοληψιών – που έγιναν μέσω διαπιστευμένου εργαστηρίου – τεκμηριώνουν την απουσία θετικών στελεχών στην κουγκουλάση σταφυλόκοκκων (αντιπροσωπευτικός δείκτης παθογόνων σε νοσοκομειακά απόβλητα- αρνητικά δείγματα).

Στο πλαίσιο αυτό και ανεξάρτητα από την βασιμότητα της άποψης της παραπάνω Υπηρεσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα (την οποία κατ΄αρχήν αμφισβητούμε), κρίνω σκόπιμο, μέχρι να εξεταστεί λεπτομερώς το θέμα που προέκυψε, από νομική και διοικητική άποψη, να ανασταλεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της ANSY A.E. στον ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου. Υπενθυμίζω ότι η σχετική έγκριση εναπόθεσης αποβλήτων είναι αορίστου χρόνου και ελεύθερα ανακλητή, κατά την απόλυτη κρίση των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση