Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Αναλυτικός Οδηγός για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και την Ρύθμιση των 120 Δόσεων
Αναλυτικός Οδηγός για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και την Ρύθμιση των 120 Δόσεων

Αναλυτικός Οδηγός για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και την Ρύθμιση των 120 Δόσεων

Το Οικονομικό Ελλάδος εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Στον οδηγό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλα όσα αφορούν στις που εντάσσονται στη διαδικασία, τα ευεργετήματα της υπαγωγής, τα δικαιώματα που διατηρεί το Δημόσιο έναντι των οφειλετών και τον ανώτατο αριθμό των δόσεων, ο οποίος προκύπτει ανάλογα με το χρέος του οφειλέτη. Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν χρέη έως 50.000 ευρώ στο Δημόσιο και στα Ταμεία.

 Ποιους αφορά η ρύθμιση των 120 δόσεων;

1. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, εφόσον:

Εχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν φορολογική στην Ελλάδα, έχουν σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης θετικό προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή θετικό προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν είναι διαχειριστές, ενώ οι συνολικές τους προς ρύθμιση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

2. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση για αυτά είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική στην Ελλάδα και να έχουν οφειλές προς τα Ταμεία από 20.000 έως 50.000 ευρώ και οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους και να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016

 Αφορά και μισθωτούς;

Οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτά εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή από συντάξεις ή από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας ή από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα δεν εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση. Απαιτείται μέρος του εισοδήματος να προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση;

α) Οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

β) Οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται:

α) Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική ή δικαστικό συμβιβασμό.

β) Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.

Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση;

Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) και την επιλογή της ένδειξης του συστήματος, με τη σήμανση «Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017».

Η αίτηση είναι μία και απευθύνεται στη φορολογική διοίκηση και το . Η ΑΑΔΕ και το θα κάνουν δύο χωριστές προτάσεις (η πρόταση της ΑΑΔΕ θα ρυθμίζει τις οφειλές προς το Δημόσιο και η πρόταση του ΚΕΑΟ τις οφειλές προς τους κοινωνικής ασφάλισης). Ο οφειλέτης μπορεί να συμφωνήσει με τις δύο προτάσεις ή με τη μία από αυτές ή ακόμα και με καμία από αυτές. Επισημαίνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ από τον οφειλέτη.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος με τα δικαιολογητικά

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω;

Αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και πρέπει να περιέχει:

• Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη.

• Πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη.

• Τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη.

• Δικαιολογητικά που αφορούν την ακίνητη περιουσία, τη λειτουργία της εταιρείας (πιστοποιητικό από το ), αντίγραφο ποινικού μητρώου και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Τι κερδίζω από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Δεν υπολογίζονται περαιτέρω και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας. Επίσης, αναστέλλoνται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.

Πώς κατανέμονται οι ;

1. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση έως 3.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ, η ρύθμιση προβλέπει την τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού, και τον καθορισμό του πλήθους και του ύψους των ισόποσων τοκοχρεoλυτικών μηνιαίων δόσεων με βάση τα παρακάτω:

α) Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ.

β) Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.

γ) Επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως.

2. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ:

α) Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

γ) Επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση άνω των 20.000,00 και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ και εφόσον ισχύει το κριτήριο βιωσιμότητας:

α) Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

γ) Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

δ) Επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Πυροβόλησε θανάσιμα τη γυναίκα του στην Αγιά #ανθρωποκτονίααπόπρόθεση - https://t.co/fz7TvtvLmm -

  • Φωτιά στη Ρόδο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία #Copernicus - https://t.co/57tC5TbAN3 -

  • #καύσωνας: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα – Έως τους 45 βαθμούς ο υδράργυρος #καύσωνας - https://t.co/IaDUZtnppW -

"Αλιεύοντας" την είδηση