Βρίσκεστε εδώ:  / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Επένδυση 220 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για έργα πράσινης οικονομίας & χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Επένδυση 220 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για έργα πράσινης οικονομίας & χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Επένδυση 220 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για έργα πράσινης οικονομίας & χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Πέντε στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 222,7 εκατ. από τον προϋπολογισμό της , με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της προς ένα πιο βιώσιμο , με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. σε 144 νέα σε 23 κράτη μέλη.

Για την Ελλάδα εγκρίθηκαν 5 έργα συνολικού ύψους 9.3 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τα έργα στην Ελλάδα στο Παράρτημα ΙΙ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. 323,5 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

Ο επίτροπος της αρμόδιος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, Καρμένου Βέλα, δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι φέτος και πάλι το πρόγραμμά μας LIFE θα χρηματοδοτήσει πολλά καινοτομικά έργα για την αντιμετώπιση των κοινών μας περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα έργα που υποστηρίζει το πρόγραμμα LIFE χρησιμοποιούν σχετικά μικρή χρηματοδότηση και απλές ιδέες για τη δημιουργία επικερδών πράσινων επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.»

Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, δήλωσε: «Δεδομένου ότι η συμφωνία του Παρισιού αρχίζει να ισχύει σε μερικές εβδομάδες, οφείλουμε να εστιάσουμε πλέον τις προσπάθειές μας στην εκπλήρωση των υποσχέσεών μας. Τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή καινοτομικών λύσεων και θα διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλη την . Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ.»

Τα έργα εκφράζουν τη διαρκή προσήλωση της Επιτροπής στην εμβληματική της δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Απονέμονται πολλά βραβεία με σκοπό να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη ώστε να μεταβούν ομαλότερα σε μια κυκλικότερη οικονομία. Ως παραδείγματα αναγνωρισμένων έργων το 2016 μπορούν να αναφερθούν τα νέα απορριμματοφόρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Βέλγιο, που κινούνται με υδρογόνο-ηλεκτρισμό, οι τεχνολογίες μείωσης των κινδύνων για την υγεία από την ιλύ των λυμάτων, οι οποίες πρωτοαναπτύχθηκαν στην Ιταλία, και ένα έργο που βοηθά τους ελληνικούς δήμους, όπως ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η επένδυση θα υποστηρίξει έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για την κλιματική διακυβέρνηση και την ενημέρωση, συνολικού ύψους 75,1 εκατ. ευρώ.

Επιλεγμένα έργα, που υποστηρίζουν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40 % έως το 2030, συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Ως παραδείγματα έργων του 2015 μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε τυρφώνες σε πέντε χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία), η επίδειξη της παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών στη Γαλλία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων της Γερμανίας στο κλίμα και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε αστικές περιοχές της Κύπρου.

Τα 56 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 142,2 εκατ. ευρώ, στα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 71,9 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και . Τα 21 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνα τους 43,0 εκατ. ευρώ, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία.

Τα 39 έργα για τη και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE υποστηρίζουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 158,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 95,6 εκατ. ευρώ.

Τα 15 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 13,8 εκατ. ευρώ.

Τα 16 έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 32,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 19,4 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε έργα που εμπίπτουν σε πέντε θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: γεωργία/δασοκομία/τουρισμός, προσαρμογή σε ορεινές/νησιωτικές περιοχές, προσαρμογή αστικών περιοχών/αστικός σχεδιασμός, εκτιμήσεις ευπάθειας/στρατηγικές προσαρμογής και .

Τα 12 έργα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 35,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 18,0 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: ενέργεια, και χρήση γης/δασοκομία/γεωργία.

Τα 6 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 4,1 εκατ. ευρώ.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4 300 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 8,8 δισ. ευρώ και συνεισφέροντας 3,9 δισ. ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και στο κλίμα. 1 100 έργα περίπου βρίσκονται σε εξέλιξη, ανά πάσα στιγμή.

Ο για το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. Ευρώ, σε τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για δράσεις σχετικά με το κλίμα.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Nέα βλάβη του "Ερατώ" στο λιμάνι του Βόλου #υδροπτέρυγοΕρατώ - https://t.co/RL97T60i0Y -

  • #φωτιά σε παράγκα στο Αλιβέρι #φωτιά - https://t.co/LiAaX7fSka -

  • Διαπλάτυνση δρόμου #Βένετο-Κουλούρι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας #Βένετο #ΒένετοΚουλούρι - https://t.co/S6svdfXr7J -

"Αλιεύοντας" την είδηση