Βρίσκεστε εδώ:  / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Ανάγκη να προστατεύσουμε την βιοπικοιλότητα
Ανάγκη να προστατεύσουμε την βιοπικοιλότητα

Ανάγκη να προστατεύσουμε την βιοπικοιλότητα

Παρά την πρόοδο σε πολλούς τομείς, τα κράτη μέλη χρειάζεται να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ανακοπεί η απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2020.

Η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα αξιολογεί κατά πόσον η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2020. Τα αποτελέσματα δείχνουν πρόοδο σε πολλούς τομείς, αλλά υπογραμμίζουν και την ανάγκη πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας για να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή. Η ικανότητα της φύσης για τον καθαρισμό του αέρα και των υδάτων, την επικονίαση των καλλιεργειών και τον περιορισμό των επιπτώσεων καταστροφών, όπως οι πλημμύρες, βρίσκεται σε κίνδυνο, με δυνητικά σοβαρό απρόβλεπτο κόστος για την κοινωνία και την οικονομία μας. Μια πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε επίσης σήμερα δείχνει ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων προβληματίζεται σχετικά με τις επιπτώσεις της απώλειας βιοποικιλότητας και αναγνωρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία και, κατ’ επέκταση, για τη μακροπρόθεσμη οικονομική μας ανάπτυξη.

Η ΕΕ έχει εγκρίνει στρατηγική για να σταματήσει αυτή η απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2020. Η σημερινή αξιολόγηση, στα μέσα της εφαρμογής της στρατηγικής, επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν πολύ περισσότερες προσπάθειες επιτόπου προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ να μετουσιωθούν σε δράση. Πρώτον, η σχετική με τη φύση της ΕΕ πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα από τα κράτη μέλη. Πάνω από τα τρία τέταρτα των σημαντικών φυσικών οικοτόπων στην ΕΕ βρίσκονται πλέον σε δυσμενή κατάσταση, ενώ πολλά είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας θα εξαρτηθεί, επίσης, από το πόσο αποτελεσματική θα είναι η ενσωμάτωση των προβληματισμών για τη βιοποικιλότητα στις πολιτικές για τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, την περιφερειακή ανάπτυξη και το εμπόριο. Η μεταρρυθμισμένη κοινή γεωργική πολιτική παρέχει ευκαιρίες για αυξημένη ενσωμάτωση των προβληματισμών για τη βιοποικιλότητα· εντούτοις, η επιτυχία της ΚΓΠ θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στο οποίο τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Εν τέλει, το φυσικό μας κεφάλαιο δεν πρέπει να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται μόνο στις περιορισμένες προστατευόμενες περιοχές μας, αλλά και ευρύτερα, σε ξηρά και θάλασσα. Η Επιτροπή προβαίνει επί του παρόντος σε έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πολύτιμοι στόχοι της επιτυγχάνονται κατά τον αποδοτικότερο τρόπο.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιοςγια το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία κ. Karmenu Vella δήλωσε: «Πολλά είναι τα διδάγματα που αποκομίζουμε από την έκθεση αυτή – κάποια θετικά στοιχεία προόδου και καλά παραδείγματα προς μίμηση, πρέπει όμως να γίνουν πολύ περισσότερα για να καλυφθούν τα κενά και να επιτύχουμε τους στόχους μας για τη βιοποικιλότητα έως το 2020. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού – η απώλεια βιοποικιλότητας σηματοδοτεί την απώλεια ζωτικών συστατικών στοιχείων της ύπαρξής μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε εμείς, ούτε η οικονομία μας

Η αποκατάσταση των φυσικών ενδιαιτημάτων και η δημιουργία πράσινης υποδομής εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη. Η ενωσιακή στρατηγική για τις πράσινες υποδομές – μόλις εφαρμοστεί – θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες απειλές για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη και προκαλούν σοβαρές ζημιές στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την ΕΕ. Ένας νέος κανονισμός της ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, ενώ έχουν αρχίσει εργασίες για την κατάρτιση καταλόγου χωροκατακτητικών ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος έως τις αρχές του 2016.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η ΕΕ συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει τα πρώτα βήματα για τη μείωση των έμμεσων αιτίων της απώλειας βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, της παράνομης αλιείας, και για την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στις εμπορικές της συμφωνίες. Το νέο παγκόσμιο «θεματολόγιο 2030» για τη βιώσιμη ανάπτυξη επαναλαμβάνει την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες δεσμεύσεις μας στον τομέα αυτόν.

Η δημοσίευση της ενδιάμεσης επανεξέτασης συμπίπτει χρονικά με μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δείχνει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων όσον αφορά τις γενικές τάσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα. Τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι υπάρχουν σοβαρές απειλές για την υγεία των ζώων, των φυτών και των οικοσυστημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ πάνω από τους μισούς πιστεύουν ότι θα επηρεαστούν προσωπικά από την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Ιστορικό

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 αποσκοπεί στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των υπηρεσιών οικοσυστήματος, στην αποκατάστασή τους κατά το δυνατόν έως το 2020 και στη συμβολή στην αποτροπή της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας. Θέτει στόχους σε έξι βασικούς τομείς: την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση· τη διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους· πιο βιώσιμη γεωργία, δασοκομία και αλιεία· εντατικότερους ελέγχους για χωροκατακτητικά ξένα είδη και μεγαλύτερη συμβολή της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η στρατηγική της ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν πλήρως υπόψη τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προέρχονται από τη συμβολή της φύσης και να ενσωματωθούν τα εν λόγω οφέλη στα συστήματα κατάρτισης εκθέσεων και λογιστικής καταγραφής. Η στρατηγική αποσκοπεί επίσης στην εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και συμβάλλει στο νέο παγκόσμιο θεματολόγιο 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Ωραίοι ως Έλληνες… #Επανάστασητου1821 - https://t.co/mxVBW2CnDF -

  • Λαμπρή η πανήγυρις του Αγίου Νικολάου στον Βόλο #ΜητροπολιτικόΙερόςΝαόςΑγίουΝικολάου - https://t.co/QMHmVhv4vW -

  • Ευρωβαρόμετρο: οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τις ψηφιακές αρχές #ψηφιακέςαρχές - https://t.co/u6DKwDIOaC -

"Αλιεύοντας" την είδηση