Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά της ΕΕ: περισσότερες ευκαιρίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά της ΕΕ: περισσότερες ευκαιρίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Χάρτη πορείας για την υλοποίηση της πολιτικής δέσμευσης του προέδρου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και να καταστεί η ενιαία αγορά το εφαλτήριο που θα εκτινάξει την Ευρώπη στις πρώτες θέσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας παρουσίασε στις 28 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης, και ο σκοπός που υπηρετεί είναι η μεγαλύτερη ελευθερία στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των ατόμων. Προσφέρει ευκαιρίες σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις και μεγαλύτερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές.

Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ταξιδεύουν, να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν οπουδήποτε επιθυμούν. Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτές δεν υλοποιούνται πάντα, δεδομένου ότι οι κανόνες της ενιαίας αγοράς δεν είναι γνωστοί ή δεν εφαρμόζονται ή απλώς υπονομεύονται από διάφορους, αδικαιολόγητους φραγμούς.

Άλλωστε, η ενιαία αγορά πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα: καινοτόμες ιδέες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα πρέπει να βρίσκουν τη θέση τους στην ενιαία αγορά.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, κος Jyrki Katainen, δήλωσε: «Η περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ είναι το πιο σημαντικό μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Θα πρέπει να άρουμε τους επενδυτικούς περιορισμούς και να προσφέρουμε νέες ευκαιρίες στους καταναλωτές, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Η ενιαία αγορά πρέπει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις: να ενθαρρυνθούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και να εισαχθούν στην ενιαία αγορά».

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εάν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να οικοδομήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς.

Με τη σημερινή φιλόδοξη και ρεαλιστική στρατηγική, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Σε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, πρέπει να εξασφαλίσουμε τώρα ότι οι συγκεκριμένες αυτές δράσεις τίθενται σε εφαρμογή ολοταχώς. Η Ευρώπη δεν έχει καιρό να χάσει για να απαντήσει στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας.»

Οι δράσεις που συμφωνήθηκαν σήμερα αναμένεται να έχουν αποτελέσματα για:

· Τους καταναλωτές: Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν υπηρεσίες ή προϊόντα σε άλλο κράτος μέλος, είτε στο διαδίκτυο είτε οι ίδιοι προσωπικά, δεν θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές τιμές, όρους πώλησης, ή τρόπους παράδοσης, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς και επαληθεύσιμους λόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών συχνά δέχονται καταγγελίες καταναλωτών που αφορούν αδικαιολόγητη διαφορετική μεταχείριση για λόγους ιθαγένειας ή κράτους διαμονής.

· Τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις: Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν πολλά να προσφέρουν στην οικονομία, αλλά ορισμένοι επιχειρηματίες εγκαταλείπουν την Ευρώπη, επειδή δεν μπορούν να υλοποιήσουν τις καινοτομικές ιδέες τους στην αγορά. Καταβάλλονται σήμερα προσπάθειες στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να απλουστεύσει τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, να μειώσει το κόστος εγγραφής των εταιρειών, να υποβάλει πρόταση για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων και να παράσχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις μέσω ενιαίας ψηφιακής πύλης εισόδου.

Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί επίσης σαφείς και φιλικούς προς τις ΜΜΕ κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας και θα λάβει τα τελικά μέτρα που απαιτούνται ώστε το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να καταστεί ελκυστικό και προσιτό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τις ιδέες τους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

· Τις καινοτόμες υπηρεσίες: Η Επιτροπή θα αναπτύξει μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα αποφέρουν οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων πόρων.

Ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα ως προς την καταλληλότητα των υφιστάμενων κανονιστικών διατάξεων για τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν και ως προς την ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι υπηρετούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος, όπως η προστασία των καταναλωτών, και ότι τηρούνται οι διατάξεις του φορολογικού και του εργατικού δικαίου.

· Τους επαγγελματίες: Η Επιτροπή θα βελτιώσει τις ευκαιρίες για διασυνοριακή κινητικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των επαγγελματιών. Θα βελτιώσει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και θα διευκολύνει τη διασυνοριακή παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών, κατασκευαστικών και άλλων υπηρεσιών που παράγουν ανάπτυξη.

Από κοινού, οι ενέργειες αυτές θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών σε νέες αγορές: οι μικροί εθνικοί παίκτες θα μπορέσουν να εξελιχθούν σε μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παίκτες.

Η Επιτροπή θα τα υποστηρίξει όλα αυτά, συνεργαζόμενη στενά με τα κράτη μέλη και τους παράγοντες της αγοράς με σκοπό την καλλιέργεια μιας πραγματικής νοοτροπίας συμμόρφωσης με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τομέα των υπηρεσιών και στις δημόσιες συμβάσεις, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να δαπανώνται αποτελεσματικότερα τα χρήματα των φορολογουμένων.
Η Επιτροπή θα ενισχύσει την αμοιβαία αναγνώριση για να ανοίξουν περισσότερες ευκαιρίες για επιχειρήσεις που επιζητούν να επεκταθούν διασυνοριακά.

Επίσης, θα ενισχύσει την εποπτεία της αγοράς στον τομέα των προϊόντων, ώστε τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να μην εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.

Τέλος, θα προτείνει ένα εργαλείο πληροφόρησης για την αγορά, με το οποίο θα μπορεί η Επιτροπή να συλλέγει συνολικές, αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες από επιλεγμένους παίκτες της αγοράς, με σκοπό να βελτιωθεί η ικανότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί και να επιβάλλει τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς προτεραιότητας.

Υλοποίηση 10 προτεραιοτήτων είναι ο στόχος του δεύτερου ετήσιου προγράμματος εργασίας της Επιτροπής Γιούνκερ

Στις 27 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2016. Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Γιούνκερ, το οποίο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Επιτροπής να υλοποιήσει τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες που ορίζονται στις Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές της. Η προετοιμασία του προγράμματος εργασίας ξεκίνησε με την ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, που εκφώνησε ο πρόεδρος Γιούνκερ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου, και την Επιστολή Προθέσεων που απέστειλε μαζί με τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την ίδια ημέρα. Αποτελεί δε συνέχεια του εποικοδομητικού διαλόγου που είχε η Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα εργασίας καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμβάλουν στην επίτευξη γρήγορων και ουσιαστικών αποτελεσμάτων στους σημαντικότερους τομείς πολιτικής.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Πριν από έναν χρόνο, η Επιτροπή αυτή έκανε ένα νέο ξεκίνημα, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εστιάσει την προσοχή της στα θέματα μείζονος σημασίας, στα οποία οι πολίτες περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει με καθοριστικό τρόπο. Σήμερα προχωρούμε στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών προτεραιοτήτων. Το επόμενο έτος θα προτείνουμε πρόσθετα μέτρα για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, την ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς, την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την εξασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης, τη διασφάλιση υψηλών κοινωνικών προτύπων και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Δεν είναι ώρα για να εφησυχάζουμε: οι πολίτες θα κρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το αν παράγει αποτελέσματα σε σχέση με τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες μας. Γι’ αυτό, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δώσουν προτεραιότητα στο νομοθετικό έργο για τις πιο επείγουσες προτάσεις μας.»

Το φετινό πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει 23 βασικές πρωτοβουλίες με βάση τις 10 πολιτικές προτεραιότητες, 20 αποσύρσεις ή τροποποιήσεις εκκρεμών προτάσεων και 40 δράσεις REFIT με στόχο την επανεξέταση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε πολλούς τομείς, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλουμε να επιτύχουμε φιλόδοξους στόχους: υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, υψηλά κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, ενεργειακή ασφάλεια, ακμάζουσα οικονομία προς όφελος όλων, και μια που να αντικατοπτρίζει τις κοινές μας αξίες.

Υλοποίηση των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων μέσω 23 βασικών πρωτοβουλιών

Το φετινό πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει ουσιαστικές νομοθετικές προτάσεις σε συνέχεια των στρατηγικών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν το 2015. Το περασμένο έτος, παρουσιάσαμε το όραμά μας για τις Επενδύσεις, την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, την Ενεργειακή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια, την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το Σχέδιο Δράσης για τη Δίκαιη και Αποτελεσματική Φορολόγηση των Εταιρειών, τη νέα Στρατηγική για το Εμπόριο, καθώς και τις πλέον πρόσφατες προτάσεις μας για την εμβάθυνση και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής μας Ένωσης.

Το Πρόγραμμα Εργασίας περιλαμβάνει τις κύριες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν τους επόμενους δώδεκα μήνες για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων.

Οι νέες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 είναι:

· Πρωτοβουλίες για την Καλύτερη Διαχείριση της Μετανάστευσης και προτάσεις για τη Διαχείριση των Συνόρων

· Υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, συνέχεια της Στρατηγικής για την Ενιαία αγορά, μια Διαστημική Στρατηγική για την Ευρώπη, και ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης στον τομέα της Άμυνας

· Μια Κυκλική Οικονομία, επόμενα βήματα για ένα Βιώσιμο Ευρωπαϊκό Μέλλον, καθώς και νομοθεσία για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης

· Μια Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, ένα Νέο Ξεκίνημα για τους Εργαζόμενους Γονείς, και έναν Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

· Δέσμη μέτρων για τη Φορολόγηση των Εταιρειών και Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ.

Άλλες βασικές πρωτοβουλίες για το 2016 αφορούν την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Ασφάλεια, την παρακολούθηση της Εμπορικής και Επενδυτικής Στρατηγικής και την Έκθεση των Πέντε Προέδρων για την Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Παγκόσμια Στρατηγική για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου καθώς και μια στρατηγική για την καλύτερη εστίαση του προϋπολογισμού στην παραγωγή αποτελεσμάτων.

40 δράσεις REFIT για μια ευρωπαϊκή νομοθεσία επικεντρωμένη στα αποτελέσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να βελτιώσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και μεριμνώντας ώστε, κάθε φορά που παρεμβαίνει η ΕΕ, να το κάνει με τρόπο που συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της κατάστασης επιτόπου.

Γι’ αυτό, πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση παρακολουθώντας κατά πόσο η νομοθεσία και τα προγράμματα δαπανών μας λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι υφιστάμενοι κανόνες που είναι ξεπερασμένοι ή υπερβολικά επαχθείς ή περίπλοκοι στην εφαρμογή τους στην πράξη δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πρόγραμμα REFIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για τους σκοπούς που θεσπίστηκε και ότι αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Στόχος του είναι να κρατά τη νομοθεσία της ΕΕ απλή και αποτελεσματική, να απομακρύνει τις περιττές επιβαρύνσεις και να προσαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία χωρίς να θέτει όμως σε κίνδυνο την επίτευξη των φιλόδοξων πολιτικών μας στόχων.

Φέτος, 13 δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT θα συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών πρωτοβουλιών, όπως στην απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης από την ΕΕ ή την αναθεώρηση της νομοθεσίας στους τομείς της φορολογίας και της ενέργειας.

Επιπλέον, θα ξεκινήσουν 27 νέες δράσεις REFIT, π.χ. για την αξιολόγηση της ναυτιλιακής νομοθεσίας, την ελάφρυνση των επιβαρύνσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για τις ΜΜΕ, τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με το πλαίσιο REACH, και τη λειτουργικότητα και επιβολή της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει επίσης την απόσυρση ή την τροποποίηση 20 εκκρεμών νομοθετικών προτάσεων που δεν συνάδουν με τις πολιτικές της προτεραιότητες, δεν έχουν καμία προοπτική έγκρισης, ή έχουν αλλοιωθεί τόσο μέσω της νομοθετικής διαδικασίας που δεν δύνανται πλέον να εκπληρώσουν τους αρχικούς τους στόχους. Οι προτάσεις αυτές θα αποσυρθούν εντός 6 μηνών, το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου 2016.

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ένα πρόγραμμα εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο με τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει τους επόμενους δώδεκα μήνες. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει το κοινό και τους συννομοθέτες σχετικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις για νέες πρωτοβουλίες, την απόσυρση εκκρεμών προτάσεων και την επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.

Δεν καλύπτει τις τρέχουσες εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας ούτε τις τακτικές πρωτοβουλίες που εγκρίνει κάθε χρόνο.

Η προετοιμασία του προγράμματος εργασίας για το 2016 εμπλουτίστηκε από τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει της Επιστολής Προθέσεων που εστάλη από τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς στις 9 Σεπτεμβρίου μετά την ομιλία για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ξεκάθαρα στο Πρόγραμμα Εργασίας της τα θέματα προτεραιότητας όπου επιθυμεί να σημειώσουν την ταχύτερη δυνατή πρόοδο τα δύο νομοθετικά όργανα, προκειμένου να αποδώσουν γρήγορα αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση