Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Σε διαβούλευση η ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία
Σε διαβούλευση η ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία

Σε διαβούλευση η ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),μέλος του Enterprise Europe Network -Hellas ενημερώνει ότι τίθεται σε δημόσια από σήμερα το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ελ.Ιδ.Ε.Κ.).

Στόχος του νόμου είναι η ενός νέου, ανεξάρτητου, ευέλικτου και αξιοκρατικού Οργανισμού για την αξιολόγηση και της ποιοτικής έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB). Και τούτο, κατά τα διεθνή χρηματοδοτικά πρότυπα στο χώρο της επιστημονικής έρευνας.

Σε συνέχεια ς που θα υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΙΒ, τα επόμενα τρία χρόνια, το Ελ.Ιδ.Ε.Κ. θα διαθέσει 240 εκ. ευρώ αποκλειστικά για τη στήριξη νέων επιστημόνων, τον εμπλουτισμό του επιστημονικού εξοπλισμού και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και σε ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικούς φορείς της χώρας. Επισημαίνεται ότι οι πόροι αυτοί θα είναι πρόσθετοι εκείνων που είναι διαθέσιμοι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και όσων προέλθουν από τον Ορίζοντα 2020.

  1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι:

    α. Η ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του σκοπού και των πόρων του Ιδρύματος, καθώς και της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

β. Η χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα-διδακτορικών μελετών.

γ. Η χρηματοδότηση για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού.

δ. Η διευκόλυνση και η βελτίωση της πρόσβασης Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.
ε. Η υποστήριξη για τη νεοφυών επιχειρήσεων προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται με:

α. Ερευνητικές χορηγίες (grants) που καλύπτουν ενδεικτικά τα έξοδα μισθοδοσίας ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, έξοδα πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές, δαπάνες αναλωσίμων, δια, έξοδα δημοσιοποίησης του ερευνητικού έργου και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

β. Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού βάσει στρατηγικού σχεδιασμού.

γ. Εφάπαξ χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι πόροι για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας περίπτωσης, δεν επιτρέπεται να προέρχονται από τους πόρους της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του υ 3.

δ. Παροχή συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσιών εκ μέρους του Ιδρύματος.

Το εν λόγω νόμου στοχεύει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην επιστημονική έρευνα, όπου κυριαρχεί το φαινόμενο της διαρροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Το Ίδρυμα θα υποστηρίξει την Πολιτεία να διαμορφώσει, μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ουσιαστική Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα χωρίς αποκλεισμούς θεματικών περιοχών και περιφερειακών ποσοστώσεων.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, το Υπουργείο σας καλεί να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική , διατυπώνοντας τις απόψεις σας για τις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3100.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση