Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Η Ε.Ε. παρατείνει κατά ένα έτος την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Η Ε.Ε. παρατείνει κατά ένα έτος την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Η Ε.Ε. παρατείνει κατά ένα έτος την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την παράταση κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής της αναθεωρημένης οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία MiFID II), προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικές τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές και οι συμμετέχοντες στην αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να χορηγηθεί στις εθνικές αρμόδιες αρχές και στους συμμετέχοντες στην αγορά ένα επιπλέον έτος προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες που ορίζονται στην αναθεωρημένη οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, γνωστή ως οδηγία MiFID II. Ως νέα προθεσμία ορίστηκε η 3η Ιανουαρίου 2018.

Ο λόγος για την παράταση είναι οι περίπλοκες τεχνικές υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά η MiFID II. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να συλλέγει στοιχεία από περίπου 300 τόπους διαπραγμάτευσης για περίπου 15 εκατομμύρια χρηματοπιστωτικά μέσα.

Για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές και τους ίδιους τους τόπους διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε από την ΕΑΚΑΑ ότι ούτε οι αρμόδιες αρχές ούτε οι συμμετέχοντες στην αγορά, θα διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα έτοιμα μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ η MiFID ΙΙ. Με βάση τις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις και για να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα και η ενδεχόμενη διαταραχή της αγοράς, η παράταση κρίθηκε απαραίτητη.

Ο Jonathan Hill, επίτροπος αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών δήλωσε τα εξής: «Λόγω της πολυπλοκότητας των τεχνικών προβλημάτων που υπογράμμισε η ΕΑΚΑΑ, είναι σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία για την οδηγία MiFID II. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ένα επιπλέον έτος για να προετοιμαστούν κατάλληλα και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές στα συστήματά τους. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε τις ς της ς του επιπέδου ΙΙ για την εφαρμογή της MiFID II και σύντομα θα ανακοινώσουμε τα σχετικά ».

Η σχετική παράταση δεν θα έχει επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα για την των εκτελεστικών μέτρων του «επιπέδου ΙΙ» στο πλαίσιο της MIFID/MIFIR II.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην έγκρισή τους ανεξάρτητα από τη νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της MiFID II. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τις νέες διατάξεις.

Είχε ήδη προβλεφθεί περίοδος 30 μηνών από την μέχρι την έναρξη εφαρμογής της MiFID II ώστε να ληφθεί υπόψη το υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας της οδηγίας. Η παράταση της προθεσμίας περιορίζεται αυστηρά σε ό, τι είναι αναγκαίο για να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίας υλοποίησης.

Η MiFID, που καλύπτει τις αγορές κινητών αξιών, τις επενδύσεων και τους διαμεσολαβητές, δημιουργήθηκε ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ωστόσο, πρόσφατα γεγονότα και εξελίξεις στην αγορά κατέδειξαν αδυναμίες σε ορισμένες από τις βασικές αρχές, και υπογράμμισαν τομείς που απαιτούν ενίσχυση ή αναθεώρηση.

Η οδηγία MiFID II αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την ενίσχυση και την αντικατάσταση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις αγορές κινητών αξιών. Ειδικότερα:

• εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε κανονιστικά ρυθμιζόμενες πλατφόρμες·

• εισάγει κανόνες σχετικά με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας·

• βελτιώνει τη διαφάνεια και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών – συμπεριλαμβανομένων των αγορών παραγώγων — και αντιμετωπίζει το θέμα της αστάθειας των τιμών στις αγορές παραγώγων επί βασικών προϊόντων·

• βελτιώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού για τη διαπραγμάτευση και την των χρηματοπιστωτικών μέσων·

• με βάση τους ήδη ισχύοντες κανόνες, η αναθεωρημένη οδηγία MiFID ενισχύει την προστασία των επενδυτών με την καθιέρωση ισχυρών απαιτήσεων όσον αφορά την οργάνωση και τη συμπεριφορά.

Οι κανόνες αυτοί θα καταστήσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελεσματικότερες, ανθεκτικότερες και πιο διαφανείς και θα δημιουργήσουν ένα σταθερότερο για τις αγορές κινητών αξιών, τους επενδυτικούς διαμεσολαβητές και τους τόπους διαπραγμάτευσης στην ΕΕ.

"Αλιεύοντας" την είδηση