Βρίσκεστε εδώ:  / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Φιλόδοξο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία
Φιλόδοξο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία

Φιλόδοξο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία

Προτείνει η Επιτροπή στον προϋπολογισμό  της ΕΕ

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 100 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία.

Ένα νέο πρόγραμμα –το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη– θα αξιοποιήσει τα επιτεύγματα και την επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (Ορίζων 2020) και θα διατηρήσει την ΕΕ πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη είναι το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που υπήρξε ποτέ.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής,   Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία είναι επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ έχει επιτρέψει σε ομάδες από διάφορες χώρες και επιστημονικούς κλάδους να εργαστούν μαζί και να πραγματοποιήσουν ανακαλύψεις που δεν είχαμε διανοηθεί, καθιστώντας την Ευρώπη ηγέτη στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Με το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη, θέλουμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω την επιτυχία αυτή και να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε πραγματικά στις ζωές των πολιτών και στην κοινωνία ως σύνολο.»

Ο  Κάρλος Μοέδας, επίτροπος αρμόδιος για θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας, δήλωσε: «Το πρόγραμμα Ορίζων 2020 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης. Το νέο πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη στοχεύει ακόμη ψηλότερα. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ώστε να ισχυροποιήσουμε την παγκόσμια επιστημονική υπεροχή της ΕΕ και να ενισχύσουμε εκ νέου τη συμμετοχή των πολιτών, καθορίζοντας φιλόδοξες νέες ερευνητικές αποστολές της ΕΕ. Προτείνουμε επίσης τη σύσταση ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της χρηματοδότησης για την πρωτοποριακή καινοτομία στην Ευρώπη».

Παράλληλα με την προώθηση της επιστημονικής αριστείας μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) και των υποτροφιών και ανταλλαγών Marie SkłodowskaCurie, το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη θα εισαγάγει τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

 • Ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) που θα βοηθήσει την ΕΕ να καταστεί πρωτοπόρος στην καινοτομία που δημιουργεί νέες αγορές: η πρόταση της Επιτροπής θα δημιουργήσει ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης, ώστε οι πιο ελπιδοφόρες και με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμες τεχνολογίες να μεταφερθούν από το εργαστήριο στις εμπορικές εφαρμογές, και προκειμένου να βοηθηθούν οι πλέον καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το νέο ΕΣΚ θα συμβάλει στον εντοπισμό και τη χρηματοδότηση ταχέως εξελισσόμενων καινοτομιών υψηλού κινδύνου με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας νέων αγορών. Θα παρέχει άμεση στήριξη σε φορείς καινοτομίας μέσω δύο βασικών χρηματοδοτικών μέσων, ενός για τα πρώτα στάδια και ενός άλλου για την ανάπτυξη και την εμπορική προώθηση. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)
 • Νέες αποστολές έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ που εστιάζουν στις κοινωνιακές προκλήσεις και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας: στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, η Επιτροπή θα δρομολογήσει νέες αποστολές με τολμηρούς, φιλόδοξους στόχους και μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Αυτές μπορούν να κυμαίνονται από την καταπολέμηση του καρκίνου μέχρι τις καθαρές μεταφορές ή την απαλλαγή των ωκεανών από τα πλαστικά. Οι αποστολές αυτές θα σχεδιάζονται από κοινού με τους πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.
 • Μεγιστοποίηση του δυναμικού καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ: Η στήριξη θα διπλασιαστεί για τα κράτη μέλη που υστερούν στις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο το εθνικό τους δυναμικό έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, νέες συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα διευκολύνουν τον συντονισμό και τον συνδυασμό χρηματοδοτήσεων και θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να αγκαλιάσουν την καινοτομία.
 • Περισσότερο άνοιγμα: Η αρχή της «ανοικτής επιστήμης» θα καταστεί ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτείται η ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα. Αυτό θα βοηθήσει τη διείσδυση στην αγορά και την αύξηση του δυναμικού καινοτομίας των αποτελεσμάτων που θα έχουν παραχθεί με χρηματοδότηση της ΕΕ.
 • Νέα γενιά ευρωπαϊκών συμπράξεων και αυξημένη συνεργασία με άλλα προγράμματα της ΕΕ: Το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη θα εξορθολογίσει τον αριθμό των συμπράξεων που συμπρογραμματίζει ή συγχρηματοδοτεί η ΕΕ με εταίρους όπως η βιομηχανία, η κοινωνία των πολιτών και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπός τους στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ευρώπης. Το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη θα προαγάγει την αποτελεσματική και λειτουργική σύνδεση με άλλα μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ, όπως η Πολιτική Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και με το διεθνές πρόγραμμα ITER για την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), η υπηρεσία της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση, θα εξακολουθήσει να παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένη έρευνα.

Τα προτεινόμενα κονδύλια του προϋπολογισμού, ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, περιλαμβάνουν 97,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη (εκ των οποίων 3,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU) και 2,4 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ. Το πρόγραμμα Ευρατόμ, το οποίο χρηματοδοτεί δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας, θα επικεντρωθεί περισσότερο σε πυρηνικές εφαρμογές εκτός του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπως στην υγειονομική περίθαλψη και τον ιατρικό εξοπλισμό, ενώ θα στηρίξει επίσης την κινητικότητα των πυρηνικών ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie SkłodowskaCurie.

 Επόμενα βήματα

Μια ταχεία συμφωνία για τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου τα ταμεία της ΕΕ να αρχίσουν να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Τυχόν καθυστερήσεις θα ωθούσαν τα λαμπρότερα μυαλά της Ευρώπης να αναζητήσουν ευκαιρίες αλλού. Αυτό θα συνεπαγόταν την απώλεια χιλιάδων θέσεων έρευνας και θα έβλαπτε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Από τη βασική έρευνα έως την καινοτομία που δημιουργεί αγορές, οι σημαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά π.χ. την υγειονομική περίθαλψη, τη δράση για το κλίμα, τις οικολογικές μεταφορές, και τη βιώσιμη γεωργία θα επιβραδύνονταν· λύσεις στους τομείς της θεραπείας του καρκίνου, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, των έξυπνων αυτοκινήτων και της υγιεινής διατροφής θα καθυστερούσαν.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

 Ιστορικό

Η πρόταση για το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη αξιοποιεί την επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος, Ορίζων 2020. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ορίζων 2020 έδειξε ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε σωστή πορεία για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης, την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κοινωνιακών προκλήσεων και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Έδειξε ότι το πρόγραμμα έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και παράγει αποδεδειγμένα οφέλη σε σύγκριση με τη στήριξη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία του Μαΐου 2018, το πρόγραμμα έχει στηρίξει πάνω από 18 000 έργα, μέσω της χορήγησης άνω των 31 δισ. ευρώ.

Η σημερινή πρόταση βασίζεται επίσης στη συνεισφορά της Επιτροπής κατά τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στις 16 Μαΐου στη Σόφια, με τίτλο «Ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία – Η ευκαιρία της Ευρώπης να διαμορφώσει το μέλλον της», στην οποία τονίστηκαν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.

Περίπου τα δύο τρίτα της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχαν ως κινητήρια δύναμη την καινοτομία. Το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη αναμένεται να δημιουργήσει καινούργια και περισσότερη γνώση και τεχνολογίες, προάγοντας την επιστημονική αριστεία, και αναμένεται επίσης να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Κάθε ευρώ που επενδύεται από το πρόγραμμα μπορεί δυνητικά να αποφέρει απόδοση ύψους έως και 11 ευρώ στο ΑΕΠ εντός 25 ετών. Οι επενδύσεις της Ένωσης σε Ε&Κ αναμένεται να παραγάγουν άμεσα εκτιμώμενο όφελος έως και 100 000 θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες Ε&Κ κατά τη διάρκεια της «επενδυτικής φάσης» (2021-2027).

 

Νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά με στόχο την ενδυνάμωση και την προστασία των Ευρωπαίων

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, ειδικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ που θα ενδυναμώνει και θα προστατεύει τους καταναλωτές, και θα παρέχει στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από μια εύρυθμη ενιαία αγορά.

Το νέο πρόγραμμα θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Θα στηρίξει επίσης την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, θα προαγάγει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων, και θα θεσπίσει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ΕΕ. Στα 25 χρόνια της ύπαρξής της, έχει αποφέρει τεράστια οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Για να συνεχίσει η ενιαία αγορά να ανταποκρίνεται στους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε, θα πρέπει να την φροντίζουμε καταλλήλως. Σήμερα προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα που θα αυξήσει τον θετικό αντίκτυπό της στους Ευρωπαίους.»

Η Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, πρόσθεσε: «Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει, αφενός, να τους παρέχουμε πρακτικές συμβουλές για θέματα που τους αφορούν και, αφετέρου, να φροντίζουμε για την απομάκρυνση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά. Αυτό ακριβώς θα επιτύχει το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Επίσης, για πρώτη φορά θα στηρίξουμε οικονομικά τις διαδικασίες συλλογικής προσφυγής, όπως ανακοινώσαμε στη Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές.»

Ο επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Βιτένις Αντρουκάιτις, πρόσθεσε: «Χαίρομαι που ο πυλώνας για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας από τους κυριότερους δικαιούχους του Νέου Προγράμματος για την Ενιαία Αγορά. Αυτό αποτελεί την αναγνώριση της σημασίας που έχει η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των προϊόντων διατροφής, μέσω της πρόληψης και, εφόσον είναι αναγκαίο, της καταπολέμησης των ζωικών και φυτικών ασθενειών, οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την οικονομία της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στους τομείς της καλής μεταχείρισης των ζώων, της σπατάλης τροφίμων και της καταπολέμησης της απάτης.»

Το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά θα στηρίξει:

 • Την προστασία και την ενδυνάμωση των καταναλωτών: το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά θα εγγυηθεί την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών, θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας των προϊόντων και θα βοηθήσει τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, για παράδειγμα, όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω του διαδικτύου. Επίσης, θα διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε μέσα έννομης προστασίας, όπως προβλέπεται στη Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές.
 • Την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ: με βάση την επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME), η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η στήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται και να επεκτείνονται εκτός των συνόρων.
 • Ένα υψηλό επίπεδο υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών: οι πολίτες της ΕΕ θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα εντός της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Χάρη στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θα στηριχθεί η ασφαλής παραγωγή τροφίμων, η πρόληψη και η εξάλειψη ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, η βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων στην ΕΕ και άλλες δράσεις. Θα προωθηθεί επίσης η πρόσβαση των παραγωγών τροφίμων της ΕΕ στην αγορά, καθώς και η αύξηση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, και θα στηριχτεί ουσιαστικά η βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής που αποτελεί κυρίαρχο τομέα της οικονομίας της ΕΕ.
 • Την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων και πρώτης τάξης πρότυπα: το πρόγραμμα θα ενισχύσει τη συνεργασία των κρατών μελών τόσο μεταξύ τους όσο και με την Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ΕΕ. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης για την ανάπτυξη επικαιροποιημένων και μελλοντικά βιώσιμων προτύπων.
 • Έναν θεμιτό ανταγωνισμό στην ψηφιακή εποχή: το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τα εργαλεία και την εμπειρογνωσία που χρησιμοποιεί στον τομέα της ΤΠ για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία (π.χ. για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της αγοράς, όπως η χρήση μαζικών δεδομένων και αλγορίθμων), καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών και δικαστηρίων των κρατών μελών.
 • Ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας: το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για την παραγωγή και δημοσιοποίηση ευρωπαϊκών στατιστικών που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής.

 Επόμενα στάδια

Μια ταχεία συμφωνία για τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η χρηματοδότηση από την ΕΕ να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Καθυστερήσεις παρόμοιες με αυτές που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020 θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη προς τις ΜΜΕ, να διαταράξουν την εκτέλεση δράσεων για την εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων ή των τροφίμων και να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη νέων προτύπων.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

 Ιστορικό

Η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση προϋπολογισμού ύψους 4 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Επιπλέον, το ποσό των 2 δισ. ευρώ που έχει διατεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, ειδικότερα μέσω του σκέλους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Η ενιαία αγορά παρέχει στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να κατοικούν και να ερωτεύονται πέραν των συνόρων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αγοράζουν ό, τι θέλουν, όπου θέλουν και να επωφελούνται από περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις –- μεγάλες και μικρές – μπορούν να επεκτείνουν την πελατεία τους και να ανταλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες με μεγαλύτερη ευκολία σε ολόκληρη την ΕΕ. Με απλά λόγια, η ενιαία αγορά είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Ευρώπης για τη δημιουργία ανάπτυξης και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις παγκοσμιοποιημένες αγορές.

Το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά συντάσσεται με όσα οραματίζεται η Επιτροπή για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που πρότεινε στις 2 Μαΐου 2018. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, απλό και ευέλικτο πρόγραμμα που ενοποιεί σε ένα συνεκτικό πλαίσιο ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που προηγουμένως χρηματοδοτούνταν χωριστά. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι επικαλύψεις και θα βελτιωθεί η συνεργασία. Τέλος, το νέο πρόγραμμα θα διασφαλίσει τη συνέχιση της αποτελεσματικής υλοποίησης της ενιαίας αγοράς στην πράξη, μεριμνώντας παράλληλα για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων προς όφελος των πολιτών της Ένωσης.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Σύλληψη ατόμου για πλαστογραφία πιστοποιητικών και κλοπή - https://t.co/IjJ5luMnkD -

 • καταπολέμηση δάκου της ελιάς σε ελαιοκομικές περιοχές Μαγνησίας και Β. Σποράδων - https://t.co/YOCZovtLEC -

 • Στην Αλόννησο ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος - https://t.co/gmeHwsuLhI -

"Αλιεύοντας" την είδηση