Βρίσκεστε εδώ:  / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Eπικαιροποίηση κανόνων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωση για την αλκοόλη
Eπικαιροποίηση κανόνων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωση για την αλκοόλη

Eπικαιροποίηση κανόνων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωση για την αλκοόλη

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την αναμόρφωση των κανόνων που διέπουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αλκοόλη εντός της , ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους για τις παραγωγής αλκοόλης καθώς και για την καλύτερη προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Η σημερινή ανακοίνωση σημαίνει ότι οι μικροί παραγωγοί και οι βιοτεχνίες παραγωγής αλκοόλης (συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά, των μικρών ανεξάρτητων παρασκευαστών μηλίτη) θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης που βεβαιώνει την πρόσβασή τους σε χαμηλότερους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ένωση.

Η υγεία των καταναλωτών θα διασφαλιστεί επίσης με τη λήψη δραστικών μέτρων κατά της παράνομης χρήσης της αφορολόγητης μετουσιωμένης αλκοόλης που χρησιμοποιείται για την παραποίηση ποτών. Θα υπάρξει επίσης αύξηση του ορίου για τις μπύρες με χαμηλότερο αλκοολικό τίτλο στις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές.

Ο Πιέρ , επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Οι κοινοί κανόνες της σχετικά με τις διαρθρώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά είναι άνω των 25 ετών και πρέπει να επικαιροποιηθούν επειγόντως ώστε να συμβαδίζουν με τις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις, προστατεύοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία. Προτρέπω τα κράτη μέλη να προχωρήσουν γρήγορα και αποφασιστικά στην επανεξέταση αυτή.»

Συγκεκριμένα, η σημερινή πρόταση:

-Θα θεσπίσει ενιαίο σύστημα πιστοποίησης, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και θα επιβεβαιώνει το καθεστώς των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών σε ολόκληρη την Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το διοικητικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης για τους μικρούς παραγωγούς οι οποίοι αναμένεται να επωφεληθούν από τους μειωμένους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

-Θα εξασφαλίσει ακριβή και ομοιόμορφη κατάταξη του μηλίτη σε ολόκληρη την ΕΕ, η έλλειψη της οποίας αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τους μικρούς παραγωγούς μηλίτη οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στους μειωμένους συντελεστές που ισχύουν για τους μικρούς παραγωγούς μπύρας και αλκοολούχων ποτών.

-Θα διευκρινίσει τις ορθές διαδικασίες και τους όρους παρασκευής για τη μετουσιωμένη αλκοόλη στην ΕΕ. Η εν λόγω αλκοόλη χρησιμοποιείται στην παραγωγή προϊόντων, όπως τα προϊόντα καθαρισμού, τα υγρά καθαρισμού τζαμιών, τα αρώματα και τα αντιψυκτικά και απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από ασυνείδητους παραγωγούς που χρησιμοποιούν μετουσιωμένη αλκοόλη για την παρασκευή και πώληση δυνητικά επικίνδυνων παραποιημένων ποτών χωρίς καταβολή φόρου και, ακόμη σημαντικότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Η σημερινή πρόταση θα καθιερώσει ένα σύγχρονο σύστημα για την αναφορά της κακής χρήσης ορισμένων τύπων αλκοόλης, ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως μετουσιωτικές ουσίες.

-Θα επικαιροποιήσει τα συστήματα ΤΠ: οι νέοι κανόνες θα αντικαταστήσουν τις παρωχημένες έντυπες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της διακίνησης ορισμένης μετουσιωμένης αλκοόλης και θα επιβάλουν την υποχρεωτική χρήση του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS). Το σύστημα αυτό θα καταστήσει ευκολότερη την παρακολούθηση της διακίνησης των εν λόγω προϊόντων υψηλού κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τη δόλια χρήση αυτής της απαλλαγής και προστατεύοντας τους .

-Θα αυξήσει το όριο, από 2,8 % vol σε 3,5 % vol, για τις μπύρες με χαμηλότερο αλκοολικό τίτλο που μπορούν να επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές, προκειμένου να δώσει κίνητρο στους ζυθοποιούς να είναι καινοτόμοι και να δημιουργούν νέα προϊόντα. Αυτό αναμένεται να ενθαρρύνει τους να επιλέγουν αλκοολούχα ποτά χαμηλού αλκοολικού τίτλου αντί των τυποποιημένων, και να μειώσει την πρόσληψη αλκοόλης.

Οι σημερινές προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για την άρση των φραγμών για τις ΜΜΕ όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης γενικά. Επιτρέπουν στις ΜΜΕ να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα συστήματα ΤΠ όταν το επιθυμούν και αίρουν την υφιστάμενη υποχρέωσή τους να απασχολούν φορολογικούς αντιπροσώπους. Τα κράτη μέλη δύνανται επί του παρόντος να απαιτούν οι εξ’ αποστάσεως πωλητές προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης να απασχολούν φορολογικούς αντιπροσώπους, γεγονός που μπορεί να καταστήσει το νόμιμο εμπόριο οικονομικά ασύμφορο.

Ιστορικό

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται στην πώληση ή τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως η αλκοόλη. Πρόκειται συνήθως για που εισπράττεται ανά ποσότητα προϊόντος, π.χ. ανά 1 000 λίτρα. Όλα τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης διοχετεύονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς και αντιπροσωπεύουν περίπου 5 έως 18 % των φορολογικών εσόδων ή 2 έως 5 % του ΑΕΠ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ελεύθερα να καθορίζουν τους εθνικούς συντελεστές τους κατά την κρίση τους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα ελάχιστα όρια που καθορίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά θεσπίστηκαν το 1992 (οδηγία 92/83/). Προβλέπουν κοινούς ορισμούς των αλκοολούχων ποτών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τα ίδια προϊόντα με τον ίδιο τρόπο. Διευκρινίζουν επίσης τη μέθοδο υπολογισμού του φόρου που επιβάλλεται στα αλκοολούχα προϊόντα και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα για να επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές ή απαλλαγές. Μια άλλη νομοθετική πράξη που εμπίπτει στον εν λόγω τομέα και της οποίας προτείνεται σήμερα η αναδιατύπωση (οδηγία 2008/118/ΕΚ) θεσπίζει τις κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αλκοόλη, καπνό και ενέργεια).

Η αναθεώρηση αμφότερων των οδηγιών αποτελεί μέρος του προγράμματος REFIT της Επιτροπής. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να προβεί στις απαιτούμενες μελέτες και για την υποβολή πρότασης για την αναθεώρηση και των δύο οδηγιών. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών, ξεκίνησαν το 2017 ανοικτές δημόσιες . Όσοι απάντησαν επεσήμαναν την προστιθέμενη αξία της διασαφήνισης των ισχυόντων κανόνων και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του φόρτου συμμόρφωσης.

Οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για .

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Εικοσιένα θετικά κρούσματα covid-19 στα rapid test στη Θεσσαλία #RapidTests - https://t.co/LItLX20Uqs -

  • Απείλησε και χτύπησε 47χρονη 79χρονος  στην Αργαλαστή #όπλα #σωματικέςβλάβες - https://t.co/0f8tSah22z -

  • Στον Βόλο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού #ΑγίουΛουκάτουΙατρού - https://t.co/Qxoy1f76VL -

"Αλιεύοντας" την είδηση