Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Eνίσχυση καταπολέμησης της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ
Eνίσχυση καταπολέμησης της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

Eνίσχυση καταπολέμησης της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 181 εκατ. EUR προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παράσχει επίσης στήριξη σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης, και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα πληροφοριών.

«Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών και ο εξοπλισμός τους με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία έρευνας μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό των διαπραττόντων απάτη, την καταπολέμηση των διακινητών ή την πρόληψη της διαφθοράς στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων »  δήλωσε ο Γκίντερ Χ. Έτινγκερ, επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα είναι τριών ειδών, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Το νέο πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα Hercule III, το οποίο είχε ήδη θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο κατά τα τελευταία έτη. Παραδείγματα επιτυχημένων έργων αποτελούν η χρηματοδότηση εξοπλισμού ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας που αποδείχθηκε ουσιαστικής σημασίας και επέτρεψε στις γαλλικές τελωνειακές αρχές να παραμείνουν στην πρωτοπορία των τελωνειακών επιχειρήσεων με στόχο το λαθρεμπόριο και την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ το 2016, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης σκύλων ανιχνευτών που βοήθησαν τις ελληνικές τελωνειακές αρχές να κατασχέσουν 250 εκατομμύρια παράνομα τσιγάρα το 2016 και η ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων ΤΠ που επέτρεψαν στις αρχές επιβολής της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη να εντοπίσουν ανωμαλίες στις εμπορικές ροές και να αποκαλύψουν σοβαρές περιπτώσεις απάτης κατά την εισαγωγή που αφορούσαν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα το 2017.

Τα κονδύλια που θα διατεθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσουν παρόμοια έργα, καθώς και την κατάρτιση και συνέδρια εμπειρογνωμόνων που θα προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διακρατική συνεργασία. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τις κοινές ερευνητικές προσπάθειες των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι κοινές αυτές επιχειρήσεις είναι βασικές για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που δρουν σε διασυνοριακό επίπεδο. Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς και ότι θα συμπληρώσει και θα στηρίξει τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

 

Ιστορικό

Εκτός από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνταν προηγουμένως από το πρόγραμμα Hercule III, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα παράσχει στήριξη των επιχειρησιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής ασφαλών συστημάτων ΤΠ, και θα διευκολύνει την κοινοποίηση παρατυπιών από τα κράτη μέλη και τη διαχείριση του κινδύνου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί και θα υλοποιήσει η OLAF, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Η σημερινή πρόταση σχετικά με το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης αποτελεί μέρος της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018.

Οι ενέργειες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του νέου ενισχυμένου και απλουστευμένου προγράμματος χρηματοδότησης αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης που επιδιώκει τον ίδιο στόχο. Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ θα εκτελείται με βάση ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Για παράδειγμα, η πρόταση της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του «κανονισμού OLAF» [1] αποσκοπεί στη διασφάλιση της στενής συνεργασίας μεταξύ της OLAF και της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) [2] για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ. Μεταξύ άλλων ενεργειών είναι και η εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης («οδηγία ΠΟΣ») [3].

 Επόμενα βήματα

Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις της, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα αρχίσουν να αποδίδουν αποτελέσματα στην πράξη το συντομότερο δυνατόν.

Αν υπάρξουν καθυστερήσεις όμοιες με αυτές που σημειώθηκαν στις αρχές της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020, δεν θα είναι δυνατό να αγοραστεί ο σημαντικός εξοπλισμός εγκληματολογικής έρευνας, με αποτέλεσμα οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών να διαθέτουν περιορισμένα μέσα. Η αδυναμία αυτή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης και θα αποβεί εις βάρος των φορολογουμένων της ΕΕ.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Η Επιτροπή προτείνει το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση για το Erasmus στα 30 δισ. EUR.

Το πρόγραμμα Erasmus παρέχει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να αποκτήσουν γνώσεις στο εξωτερικό, διευρύνοντας την εμπειρία και την ευαισθησία τους για την Ευρώπη και αυξάνοντας τις μελλοντικές τους ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Με τη διπλάσια χρηματοδότηση, το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίξει ακόμα πιο αποτελεσματικά βασικούς πολιτικούς στόχους, όπως η ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025, η χειραφέτηση των νέων και η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω πολιτικών για τους νέους, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Ο Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να ενισχύσουμε το Erasmus. Για πάνω από 30 χρόνια, είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα, καθώς δείχνει σε όλους το πραγματικό νόημα της ολοκλήρωσης. Αποτελεί την ίδια την ουσία της Ευρώπης χωρίς σύνορα. Μέσω του προγράμματος Erasmus δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους νέους μας. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τον διπλασιασμό της χρηματοδότησής μας. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στο Erasmus αποτελεί επένδυση για το μέλλον μας· στο μέλλον ενός νεαρού ατόμου, εκπαιδευτικού ή ασκούμενου και στο μέλλον της Ευρώπης. Ως πρώην σπουδαστής Erasmus, μιλάω εξ ιδίας πείρας.»

Ο Tibor Navracsics, επίτροπος αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του Erasmus· αυτή είναι, με μεγάλη διαφορά, η μεγαλύτερη αύξηση για πρόγραμμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ που έχουμε καταθέσει. Οφείλουμε να επιδείξουμε τόλμη. Το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει τις μεγάλες μας φιλοδοξίες για τη χειραφέτηση των νέων, τη δόμηση ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Καλώ τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξουν και να εξασφαλίσουν ότι μπορούμε να δομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες μας.»

Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus σε 30 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 25,9 δισ. EUR για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 3,1 δισ. EUR για τη νεολαία και 550 εκατ. EUR για τον αθλητισμό.

Οι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής είναι:

 • Η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων: Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προγράμματος θα καταστήσει δυνατή τη στήριξη έως και 12 εκατομμυρίων ανθρώπων κατά την περίοδο 2021-2027 — τρεις φορές περισσότερους σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μαθητές σχολείων, φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, καθώς και εκπαιδευόμενοι στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και όσοι συμμετέχουν στο ErasmusPro.
 • Η παροχή ευκαιριών σε άτομα από όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα: Με νέες μορφές και διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρότερων οργανώσεων και οργανώσεων βάσης, το νέο πρόγραμμα θα καταστήσει ευκολότερη τη συμμετοχή ανθρώπων από μειονεκτικά περιβάλλοντα.
 • Η ενίσχυση των σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο: Η κινητικότητα και η συνεργασία με τρίτες χώρες θα ενισχυθεί επιπλέον, μέσω ενός συνδυασμού φυσικής και εικονικής κινητικότητας.
 • Η εστίαση στην προώθηση τομέων σπουδών με μακρόπνοες προοπτικές: Το ενισχυμένο πρόγραμμα θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο σχεδιασμός.
 • Η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της ταξιδιωτικής εμπειρίας: Η νέα πρωτοβουλία DiscoverEU θα δώσει στους νέους ευκαιρίες να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά και την ποικιλομορφία της Ευρώπης.

 Τα επόμενα στάδια

Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.

Κάποιες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν την εφαρμογή του πρώτου έτους του προγράμματος Erasmus. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και ότι εκατοντάδες χιλιάδες χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, δεν θα αρχίσουν εγκαίρως.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

 Ιστορικό του φακέλου

Η πρόταση για το πρόγραμμα Erasmus αποτελεί μέρος του προγράμματος «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό» της πρότασης μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018.

Το σημερινό πρόγραμμα Erasmus+ με προϋπολογισμό της τάξης των 14,7 δισ. ευρώ ισχύει για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα Erasmus, που συστάθηκε το 1987, έχει στηρίξει μέχρι τώρα πάνω από 9 εκατομμύρια φοιτητές, εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους και εθελοντές.

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σε 1,85 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και τον τομέα των οπτικοακουστικών έργων.

Ο  Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Το ψηφιακό περιβάλλον έχει μεταμορφώσει το πολιτιστικό μας τοπίο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Θέλουμε οι συγγραφείς, οι δημιουργοί και οι παραγωγοί της Ένωσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτές τις νέες ψηφιακές ευκαιρίες.»

Ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Ο πολιτισμός ήταν πάντα στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Είναι το στοιχείο που φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας έχουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και μας δίνουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε ισχυρές διεθνείς σχέσεις. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για τον πολιτισμό, και ένα ισχυρό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα μας δώσει τη δυνατότητα να τις κάνουμε πραγματικότητα. Καλώ όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουν αυτή την προσέγγιση.»

Η  Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία, δήλωσε: «Η στήριξη του πολιτιστικού τομέα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η εδραίωση ισχυρού οπτικοακουστικού τομέα, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω του προγράμματος «MEDIA» της «Δημιουργικής Ευρώπης», θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την πολυμορφία, ενώ θα συμβάλει στην ενδυνάμωση των κοινών μας αξιών της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης».

Η πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της ΕΕ επικεντρώνεται σε τρεις πτυχές: ΜΕDIA — το πρόγραμμα της «Δημιουργικής Ευρώπης» για την υποστήριξη του κινηματογράφου και άλλων οπτικοακουστικών βιομηχανιών της ΕΕ· Πολιτισμός: και διατομεακή δράση:

 1.   MEDIA: 1,081 δισ. ευρώ θα διατεθούν για χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οπτικοακουστικού τομέα στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ΜΕDIA θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση ευρωπαϊκών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και βιντεοπαιχνιδιών.

Κατά τα επόμενα έτη θα επενδυθούν περισσότερα χρήματα στη διεθνή προώθηση και διανομή των ευρωπαϊκών έργων και των καινοτόμων αφηγηματικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής πραγματικότητας. Θα δημιουργηθεί ένα επιγραμμικό ευρετήριο των ταινιών της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της προβολής των ευρωπαϊκών έργων. 

2.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 609 εκατ. ευρώ από τον νέο προϋπολογισμό θα διατεθούν για την προώθηση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης. Θα υλοποιηθούν έργα συνεργασίας, δίκτυα και πλατφόρμες που θα συνδέουν ταλαντούχους καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη και θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία των δημιουργών. 

3.   ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 160 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί επίσης για να δοθεί ώθηση στη συνεργασία μεταξύ πολιτικών του πολιτιστικού τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, για να ενθαρρυνθεί το περιβάλλον ελευθερίας, πολυμορφίας και πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, και για να υποστηριχθεί η ποιοτική δημοσιογραφία και ο γραμματισμός στα μέσα.

 Ο πολιτισμός διαδραματίζει θετικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της οικονομίας μας. Λόγω της ψηφιοποίησης και του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτείται ισχυρότερη στήριξη για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα της Ευρώπης. Μπορούν να γίνουν περισσότερα για να ενθαρρύνονται διασυνοριακές παραγωγές, να διασφαλίζεται ευρύτερη διανομή των ευρωπαϊκών έργων και βέλτιστη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας μας, ενώ παράλληλα διατηρείται η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης. Επιπλέον, με την ενίσχυση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην ΕΕ μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ανοικτών και δημιουργικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει αύξηση της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

 Τα επόμενα βήματα

Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις του, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα επιτόπου το συντομότερο δυνατό.

Αν υπάρξουν καθυστερήσεις, χιλιάδες οργανώσεις, δίκτυα ή εταιρείες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα τους εγκαίρως. Τα φεστιβάλ με προβολή ευρωπαϊκών ταινιών ή μουσικής ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, ενώ χιλιάδες επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από τη «Δημιουργική Eυρώπη».

Η επίτευξη συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό το 2019 θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα διασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

 Ιστορικό

Το τρέχον πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Η πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αποτελεί μέρος του κεφαλαίου «Επένδυση στους ανθρώπους» του προτεινόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο κύριος στόχος της είναι να προαγάγει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που συμβάλλει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το νέο πρόγραμμα θα ενδυναμώσει επίσης τους πολίτες μέσω της προώθησης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, ενώ θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ανάληψη δέσμευσης και δημοκρατική συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα και την κοινωνία των πολιτών.

Εδώ και πολλά χρόνια η Ευρώπη στηρίζει τον πολιτιστικό και τον οπτικοακουστικό τομέα μέσω διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 2014-2020 αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα για συντονισμένη και εποικοδομητική στήριξη στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Το νέο προτεινόμενο πρόγραμμα αξιοποιεί την πείρα και προβλέπει τη συνέχιση και ενίσχυση των στοιχείων που λειτουργούν σωστά. Βασίζεται, επίσης, στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 που επιδιώκει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή και ταυτόχρονα ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, καθώς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Νέο Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες

Στον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με την ονομασία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), και ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικότερο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα είναι αξίας 101,2 δισ. ευρώ και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Και τα δύο στοχεύουν σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό: διασφαλίζοντας ότι όλοι είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, με βάση τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες θα έχει προϋπολογισμό ύψους 947 εκατ. ευρώ για περίοδο 7 ετών. Θα στηρίξει περισσότερο την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα διασφαλίζει ότι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα.

Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, επίτροπος αρμόδιος για το Ευρώ, τον Κοινωνικό Διάλογο, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Αυτές οι προτάσεις είναι απόρροια των καίριων ερωτημάτων που θέτουμε από την έγκριση της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης και τα επακόλουθα έγγραφα προβληματισμού: τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε, πώς θα την διαμορφώσουμε και πώς θα πληρώσουμε γι΄ αυτήν; Οι φιλοδοξίες μας για μια πιο κοινωνική Ευρώπη αντικατοπτρίζονται πλήρως: χρειαζόμαστε χρηματοδότηση της ΕΕ που να ταιριάζει στις πολιτικές μας τόσο για να στηρίζουμε προληπτικά τα πλέον ευάλωτα μέλη των κοινωνιών μας, όσο και για να αντιδρούμε στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, όταν αυτές γίνονται αισθητές

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, δήλωσε τα εξής:«Η Ευρώπη θέλει να ενισχύσει τη θέση των ατόμων. Διοχετεύουμε τα χρήματά μας εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Τα νέα, ευέλικτα και απλουστευμένα κοινωνικά μας εστιάζουν στις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε, αφενός, να διασφαλίζουν ότι τα άτομα έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και ότι απολαμβάνουν εκσυγχρονισμένη κοινωνική προστασία προσαρμοσμένη σε νέες μορφές εργασίας και, αφετέρου, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη προς αυτούς που την χρειάζονται περισσότερο.»  

Ο Βιτένις Αντρουκάιτις, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Η υγεία είναι θεμελιώδης αξία. Κατανοούμε συνεπώς γιατί ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει την ενσωμάτωση του προγράμματος για την Υγεία στο ΕΚΤ+ υπό την ενότητα των «αξιών»: αυτό θα οδηγήσει σε νέες και ισχυρότερες συνέργειες με τους άλλους κύριους τομείς του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και θα βελτιώσει τον συντονισμό των επενδύσεων που συνδέονται με την υγεία. Έτσι θα στηριχτεί επίσης η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών, θα βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και παράλληλα θα μειωθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας και θα καταστεί η περίθαλψη καλύτερη και ασφαλέστερη προς όφελος των ασθενών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.»

Η Βέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: «Με τη σημερινή πρόταση για ένα νέο Ταμείο Δικαιοσύνης, Δικαιωμάτων και Αξιών, εξασφαλίζουμε ότι μπορούμε να στηρίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον σεβασμό των δικαιωμάτων, των αξιών και του κράτους δικαίου της ΕΕ. 
Σε μια εποχή που οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τον ριζοσπαστισμό και τους διαχωρισμούς, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προαγάγουμε, να ενισχύσουμε και να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ. Οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προάσπιση αυτών των ευρωπαϊκών αξιών. Ταυτόχρονα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη μέλη στις κοινές μας προσπάθειες για βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον κοινό μας χώρο δικαιοσύνης».

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα εστιάσει σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και θα στηρίξει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έτσι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, στη διατήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα είναι μια πιο ευέλικτη και απλούστερη εκδοχή του σημερινού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δεδομένου ότι σε αυτό θα συγχωνευτούν ορισμένα υφιστάμενα και προγράμματα. Η συνένωση των πόρων θα δώσει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη στήριξη σε απάντηση των κοινωνικών και εργασιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ενσωματώνοντας στο ΕΚΤ+ την στήριξη προς όσους έχουν τις περισσότερες ανάγκες, τα επιλέξιμα άτομα επωφελούνται από έναν καλύτερο συνδυασμό παροχής υλικής βοήθειας και ολοκληρωμένης κοινωνικής στήριξης.

Συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα συγχωνευτούν τα εξής:

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου ταμείου είναι τα εξής:

 • Οι ανησυχίες και οι κύριες προτεραιότητες των πολιτών στο επίκεντρο: σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, οι πόροι θα διατίθενται για μέτρα αντιμετώπισης των κύριων προτεραιοτήτων καθώς και των ανησυχιών των Ευρωπαίων. Τα προγράμματα του ΕΚΤ+ θα εστιάζουν ειδικότερα σε προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
 • Εστίαση στην των νέων και την κοινωνική ένταξη: τα κράτη μέλη με υψηλό ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 10% της χρηματοδότησης που χορηγεί το ΕΚΤ+ σε μέτρα στήριξης της απασχόλησης των νέων. Το ταμείο θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει στο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη και τουλάχιστον το 25% της χρηματοδότησης που χορηγεί το ΕΚΤ+ θα πρέπει να διατίθεται σε μέτρα προώθησης της κοινωνικής ένταξης και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το ΕΚΤ+ θα στηρίζει επίσης τις προσπάθειες κρατών μελών να εντάξουν όσους υπηκόους τρίτων χωρών ευρίσκονται νομίμως στην ΕΕ στις αγορές εργασίας και στις κοινωνίες τους, εστιάζοντας σε μέτρα προώθησης της μακροπρόθεσμης ένταξης. Με αυτόν τον τρόπο, το ταμείο αυτό συμπληρώνει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης το οποίο στηρίζει μέτρα βραχυπρόθεσμης ένταξης.
 • Μείωση της γραφειοκρατίας: η Επιτροπή προτείνει να απλουστευτούν οι κανόνες στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η πρόσβαση των αρχών, των πολιτών ή των οργανώσεων στη χρηματοδότηση που δικαιούνται από διάφορες πηγές της ΕΕ.
 • Εξατομικευμένη στήριξη της υγειονομικής περίθαλψης: το σκέλος υγείας του ΕΚΤ+ θα εστιάσει σε τομείς προτεραιότητας στους οποίους η συνεργασία εντός της ΕΕ έχει αποδεδειγμένα οφέλη: ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας, στήριξη των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών, ψηφιοποίηση της υγείας και της περίθαλψης, στήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία και προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, π.χ. όσον αφορά τις σπάνιες και περίπλοκες νόσους μέσω των Ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.

 2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά το 2020

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα αναθεωρηθεί ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικότερα για τη στήριξη των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους. Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν στήριξη από το ταμείο μόνον όταν η απόλυσή τους οφείλεται σε αλλαγές στη δομή του εμπορίου ή σε επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, και άλλοι λόγοι που σχετίζονται με αναδιάρθρωση, όπως ο αυτοματισμός, η ψηφιοποίηση κ.λπ., θα μπορούν να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, λαμβανομένων υπόψη των νέων προκλήσεων στην αγορά εργασίας.

Επίσης, οι νέοι κανόνες θα μειώσουν το όριο απολύσεων που απαιτείται για να είναι μία περίπτωση επιλέξιμη, από 500 σε 250, γεγονός που θα αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων που θα λαμβάνουν στήριξη. Άλλες προτεινόμενες αλλαγές είναι η βελτίωση της διαδικασίας κινητοποίησης, με σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Τέλος, ο συντελεστής συγχρηματοδότησης του ταμείου, ο οποίος σήμερα είναι στο 60%, θα ευθυγραμμιστεί με τους ανώτατους συντελεστές συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+ για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό θα σημαίνει ότι η ΕΕ συγχρηματοδοτεί υψηλότερο μερίδιο του συνολικού κόστους.

 3. Το Ταμείο της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες

Επίσης, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προγράμματα για τα δικαιώματα, τις αξίες και τη δικαιοσύνη. Οι πιστώσεις από τον προϋπολογισμό που προτείνονται για το ταμείο ανέρχονται σε 947 εκατ. ευρώ για την 7ετία, εκ των οποίων 642 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα των δικαιωμάτων και των αξιών και 305 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα της δικαιοσύνης.

Σε μια εποχή που οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τον ριζοσπαστισμό και τους διαχωρισμούς, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προωθήσουμε, να ενισχύσουμε και να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ. Για παράδειγμα, αυτό το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων καθώς και στην καλύτερη προστασία των παιδιών, και θα βελτιώσει τη δικαστική συνεργασία για καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Το ταμείο θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου, στην αμοιβαία αναγνώριση και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Επίσης, θα ενισχύσει και θα στηρίξει τον καίριο ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών στην προαγωγή και στη διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ, καθώς και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις αξίες αυτές, και θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα.

Η του νέου ταμείου απλουστεύει την κατάσταση σε σύγκριση με τα 3 προγράμματα που υπάρχουν σήμερα. Ειδικότερα, ο τομέας της ιθαγένειας, που εμπίπτει σήμερα σε 2 διαφορετικά προγράμματα, θα καλύπτεται πλέον από το νέο πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες.

 Επόμενα βήματα

Μια ταχεία συμφωνία για τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου τα ταμεία της ΕΕ να αρχίσουν να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.

Αν υπάρξουν καθυστερήσεις όμοιες με αυτές που σημειώθηκαν στις αρχές της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020, δεν θα ξεκινήσουν εγκαίρως 100.000 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα· θα καθυστερήσει αναίτια η παροχή έκτακτης βοήθειας σε είδη ανάγκης και σε τρόφιμα, και κάθε είδους άλλη προς άτομα που την χρειάζονται· θα καθυστερήσουν προγράμματα κατάρτισης, αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης, δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σημαντικών υπηρεσιών, ενώ σχολεία δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν εγκαίρως νέα ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Μια συμφωνία το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ θα έχει ως αποτέλεσμα την απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2014-2020 στον νέο προϋπολογισμό και θα διασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων προς όφελος όλων.

 Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το παλαιότερο και βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο που επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό. 
Θεσπίστηκε ταυτόχρονα με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και σήμερα αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προωθώντας μια καλύτερη εκπαίδευση, πιο σύγχρονη δημόσια διοίκηση και κοινωνική ενσωμάτωση και, ως εκ τούτου, είναι ένα μέσο για τη εξασφάλιση δικαιότερων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια έκφραση αλληλεγγύης της ΕΕ προς τους Ευρωπαίους εργαζομένους οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των μεταλλαγών της δομής του παγκόσμιου εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στόχος του είναι να διατηρηθούν, ή να επανενταχτούν, εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας.

Οι σημερινές προτάσεις σχετικά με το ΕΚΤ+, το ΕΤΠ και το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες εντάσσονται στις προτάσεις της Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018. Η πρόταση της Επιτροπής για το ΕΚΤ+ σχετίζεται στενά με την πρόταση για έναν κανονισμό περί κοινών διατάξεων, η οποία εγκρίθηκε στις 29 Μαΐου 2018 και καθορίζει το πλαίσιο δράσης για ορισμένα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης της ΕΕ.

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Nέα βλάβη του "Ερατώ" στο λιμάνι του Βόλου #υδροπτέρυγοΕρατώ - https://t.co/RL97T60i0Y -

 • #φωτιά σε παράγκα στο Αλιβέρι #φωτιά - https://t.co/LiAaX7fSka -

 • Διαπλάτυνση δρόμου #Βένετο-Κουλούρι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας #Βένετο #ΒένετοΚουλούρι - https://t.co/S6svdfXr7J -

"Αλιεύοντας" την είδηση