Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρήκαν εργασία χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρήκαν εργασία χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρήκαν εργασία χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.

(Μπορείτε να δείτε το ειδικό ενημερωτικό σημείωμα (factsheet) για την εδώ και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα στην εδώ.)

Από την έκθεση συνάγεται ότι, μέχρι το τέλος του 2014, τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης βρήκαν εργασία με στήριξη από το Ταμείο. 8,7 εκατομμύρια απέκτησαν τίτλο ή πιστοποιητικό· άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των επιπέδων δεξιοτήτων, αναφέρθηκαν από 13,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, κατά την περίοδο 2007-2014, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστήριξε ουσιαστικά την εφαρμογή εθνικών και ενωσιακών προτεραιοτήτων για έξυπνη, και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ο  Βάλντις Ντομπρόβς, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει, εντός 7 ετών, βοηθήσει εκατομμύρια Ευρωπαίους να βρουν εργασία, να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και προσόντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των αγορών εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης, υποστήριξε εκπαιδευτικά συστήματα και τη γενική δημόσια διοίκηση και συνέδραμε εκείνους που μειονεκτούν περισσότερο. Τώρα, θα πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία αυτή για να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης –στους εργαζομένους, στους νέους και σε όλους εκείνους που αναζητούν εργασία.»

Η Μαριάν Τίσεν, Eπίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε: «Η σημερινή αξιολόγηση αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κάνει τη διαφορά στις ζωές των Ευρωπαίων. Είναι το κύριο μέσο μας για την πραγματο επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Χάρη στην ευρωπαϊκή υποστήριξη, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρει εργασία, βελτίωσαν τις δεξιότητές τους και ξέφυγαν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αποτελεί βέλτιστο παράδειγμα αλληλεγγύης.»

Οι συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ κατανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ των οικονομικά μη ενεργών (36 %), των απασχολουμένων (33 %) και των ανέργων (30 %). Βασικές ομάδες-στόχοι περιελάμβαναν τα άτομα με χαμηλή εξειδίκευση (40 %), τους νέους (30 %) και τα μειονεκτούντα άτομα (τουλάχιστον 21 %). Ο αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν ήταν 51,2 εκατομμύρια.

Τα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΚΤ για να αντιμετωπίσουν τις εργασιακές και κοινωνικές προκλήσεις, να πλησιάσουν τους πολίτες και να χαράξουν πολιτικές που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να βρουν χρηματοδοτική στήριξη. Για παράδειγμα, το ΕΚΤ παρείχε περισσότερο από το 70 % των πόρων για ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη , τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, και πάνω από το 5 % των δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Πορτογαλία και την Τσεχική Δημοκρατία. Το ΕΚΤ έχει επίσης προωθήσει νέες μεθόδους εργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων και έχει υποστηρίξει τοπικές και περιφερειακές καινοτομίες που στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

Το ΕΚΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων οργάνων που είναι υπεύθυνα για ενεργητικές δράσεις της αγοράς εργασίας. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ΕΚΤ έχει υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη και στη δημόσια διοίκηση εν γένει. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε θετική ώθηση στο επιχειρηματικό και στη δημιουργία κοινωνιών με λιγότερους αποκλεισμούς.

Επίσης, σύμφωνα με μακροοικονομικές προσομοιώσεις, το ΕΚΤ επέδρασε θετικά στο ΑΕΠ της ΕΕ των 28 (αύξηση κατά 0,25 %) και στην παραγωγικότητα.

Τέλος, στην έκθεση τονίζεται ο ρόλος του ΕΚΤ όσον αφορά την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της ς. Χάρη στην ευελιξία του, κατόρθωσε να αντιδρά εύκολα και γρήγορα στις νέες προκλήσεις, επαναπροσδιορίζοντας δράσεις για όσους πλήττονται περισσότερο από την .

Γενικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, είναι το παλαιότερο ταμείο της ΕΕ και το κύριο μέσο της Ευρώπης για επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Προτεραιότητες του Ταμείου είναι να συνδράμει τους πολίτες στην εξεύρεση εργασίας (ή καλύτερης θέσης εργασίας), καθώς και η ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στην και η διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών ζωής για όλους.

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, το ΕΚΤ δραστηριοποιήθηκε και στα 28 κράτη μέλη, με συνολικά 117 επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ). Τα προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς στόχους: 59 στο πλαίσιο του στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, 42 στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης και 16 σε πολλαπλούς στόχους. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αναπτύσσουν από κοινού τις προτεραιότητες και τους στόχους των προγραμμάτων· το κράτος μέλος μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει και να αναπτύξει τα συγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, κατά τρόπο που αρμόζει καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών του.

Για την περίοδο 2007-2013, το συνολικό κονδύλι για το ΕΚΤ ανήλθε σε 115,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 76,8 δισ. ευρώ προήλθαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 35,1 δισ. ευρώ από εθνικές δημόσιες συνεισφορές και 3,7 δισ. ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Δεκεμβρίου 2015.

Επήλθαν ορισμένες βασικές αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, ενισχύθηκαν ιδίως οι δεσμοί με τις πολιτικές και τους στόχους απασχόλησης της ΕΕ και τις συναφείς ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η ευελιξία για τον τρόπο επίτευξης κοινών στόχων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της. Η αξιολόγηση απαρτιζόταν από προπαρασκευαστική μελέτη, πέντε θεματικές μελέτες που κάλυπταν όλο το φάσμα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ και συγκεφαλαιωτική έκθεση. Αξιοποίησε επίσης τα αποτελέσματα ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση