Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Δημόσια διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δημόσια διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημόσια διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την Τρίτη 8 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πρώτο προκαταρκτικό σχέδιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Juncker τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Παράλληλα, η Επιτροπή δρομολόγησε ευρεία δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών αρχών και των κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων, των ενδιαφερομένων, της κοινωνίας των πολιτών, των εμπειρογνωμόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και των πολιτών.

Αυτή η πρωτοβουλία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα κράτη μέλη εντός της ζώνης του ευρώ αλλά, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα και στα άλλα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, αν το επιθυμούν. Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει έως το τέλος του 2016.

Ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που οφείλονται στη χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημοσίου χρέους: φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, ανισότητα και υψηλή ανεργία. Ταυτόχρονα, πρέπει να επικαιροποιήσουμε την κοινωνική μας ατζέντα και το κοινωνικό μας κεκτημένο υπό το πρίσμα των οικονομικών και κοινωνικών τάσεων στον 21ο αιώνα.

Πρόκειται για πολύπλοκο εγχείρημα, και η ευρεία διαδικασία διαβούλευσης είναι αναγκαία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις. Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί μέρος των εργασιών μας για την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και έχει σχεδιαστεί για τη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, θα διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία διαβούλευσης και, εάν το επιθυμούν, και στην ίδια την πρωτοβουλία».

Η Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, δήλωσε τα εξής: «Η μεγαλύτερη πρόκληση τον 21ο αιώνα είναι ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας. Η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιακή επανάσταση και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν πρωτόγνωρο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προβλέπουμε και να επηρεάζουμε αυτές τις τάσεις και τις εξελίξεις. Πρέπει να απαντήσουμε στα εξής βασικά ερωτήματα: Οι κοινωνικές πολιτικές, με την ευρεία έννοια του όρου, που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται άραγε στους επιδιωκόμενους στόχους τον 21ο αιώνα; Πώς μπορούμε να καταστήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο διαχρονικό; Με τη διαβούλευση που εγκαινιάζουμε σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα προς έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα καθορίσει μια σειρά βασικών αρχών που θα στηρίζουν την εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας εντός της ζώνης του ευρώ.

Η εμπειρία της προηγούμενης δεκαπενταετίας έχει δείξει ότι η παρατεταμένη ανισορροπία σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Όπως ζητήθηκε στην έκθεση των πέντε Προέδρων με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις εργασιακές και τις κοινωνικές επιδόσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης σύγκλισης προς τα πάνω με στόχο πιο ανθεκτικές οικονομικές δομές εντός της ζώνης του ευρώ.

Τα επόμενα βήματα

Ο στόχος της διαβούλευσης που ξεκίνησε σήμερα είναι να αξιολογήσει το σημερινό «κοινωνικό κεκτημένο» της ΕΕ, να εξετάσει τις νέες τάσεις που διαπιστώνονται στα εργασιακά πρότυπα και την κοινωνία και να συγκεντρώσει απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τις αρχές που περιλαμβάνονται στο προκαταρκτικό σχέδιο του πυλώνα. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συμβάλουν στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου του πυλώνα και στον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της μελλοντικής δράσης, όπου κρίνεται απαραίτητο. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, και η ενοποιημένη έκδοση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αναμένεται να υποβληθεί στις αρχές του 2017.

Ο πυλώνας, μόλις θεσπιστεί, αναμένεται ότι θα αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς για τον έλεγχο των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών και για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα καθοδηγήσει την ανανεωμένη σύγκλιση εντός της ζώνης του ευρώ.

Ιστορικό

Ο πρόεδρος Juncker ανακοίνωσε τη δημιουργία του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, που εκφώνησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2015: «Πρέπει να επισπεύσουμε τις εργασίες για τη δημιουργία μιας δίκαιης και αληθινά πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. (…) Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, θα ήθελα να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες στις κοινωνίες της Ευρώπης και στον κόσμο της εργασίας. Και ο οποίος μπορεί να χρησιμεύσει ως πυξίδα για την ανανεωμένη σύγκλιση εντός της ευρωζώνης. Αυτός ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να συμπληρώνει όσα έχουμε ήδη πετύχει από κοινού όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων στην ΕΕ. Ευελπιστώ να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Πιστεύω ότι είναι σωστό που δρομολογούμε αυτήν την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ευρωζώνης, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, αν το επιθυμούν».

Στις 27 Ιανουαρίου 2016, το σώμα των επιτρόπων πραγματοποίησε μια πρώτη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τον πυλώνα. Μετά τη συζήτηση, ο αντιπρόεδρος Dombrovskis και η επίτροπος Thyssen ανακοίνωσαν τα συμπεράσματα, στα οποία παρουσιαζόταν αδρομερώς το περίγραμμα του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και εκφραζόταν η πρόθεση να δρομολογηθεί ευρεία διαβούλευση σχετικά με αυτό το θέμα.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού και διαμόρφωσης Δημοτικού χώρου στάθμευσης στον Αμποβό Αφύσσου - https://t.co/dYMvJlviMj… -

  • Δήμος Νοτίου Πηλίου: Συνάντηση  εργασίας με μέλη της Γαστρονομικής Κοινότητας Πηλίου - https://t.co/5055NiRgov… -

  • Θερινά δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου #ΑστικέςΣυγκοινωνίεςΒόλου - https://t.co/Fy9gG3cufN -

"Αλιεύοντας" την είδηση