Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση: Απαιτούνται επειγόντως απτά αποτελέσματα εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ
Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση: Απαιτούνται επειγόντως απτά αποτελέσματα εκ μέρους  των κρατών μελών της ΕΕ

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση: Απαιτούνται επειγόντως απτά αποτελέσματα εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ

Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι γειτονικές χώρες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, η Επιτροπή πρότεινε να μετεγκατασταθούν 160.000 άτομα που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας από κράτη μέλη που υφίστανται υπερβολικές πιέσεις σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης — ως ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, με στόχο την αντιμετώπιση της παγκόσμιας μεταναστευτικής κρίσης συνολικά και ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τις τρίτες χώρες που έχουν θιγεί εξίσου, η Επιτροπή συνέστησε ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης 20.000 ατόμων τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των προσωρινών προγραμμάτων επείγουσας μετεγκατάστασης και του ευρωπαϊκού συστήματος επανεγκατάστασης. Η έκθεση συνοψίζει τα προβλήματα και προτείνει συστάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέλαβαν νομική δέσμευση για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας – δέσμευση την οποία επιβεβαίωσαν επανειλημμένως. Με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα να καθίσταται καθημερινά ολοένα και σοβαρότερη, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν επειγόντως τις δεσμεύσεις τους και να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα. Πρέπει να αυξηθούν σημαντικά οι μετεγκαταστάσεις κατά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ανοίξουν εναλλακτικές οδούς ασφαλείς και νόμιμες προς την Ευρώπη για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τις τρίτες χώρες που πλήττονται από την προσφυγική κρίση, συμβάλλοντας στην αύξηση των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ για την επανεγκατάσταση.»

Μετεγκατάσταση: χρόνος για ουσιαστικές δεσμεύσεις και άμεση εφαρμογή

Ο ρυθμός των μεταφορών δεν είναι ικανοποιητικός δεδομένου ότι μόνο 937 αιτούντες άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα και την Ιταλία από τις 15 Μαρτίου, έστω και αν υπάρχουν ήδη τα πρώτα σημάδια πιο θετικής τάσης. Η εμπειρία από τις πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου, όταν 287 άτομα μετεγκαταστάθηκαν ταχέως (συμπεριλαμβανομένων 241 από την Ελλάδα) δείχνει ότι η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει ταχύτερα εάν τα κράτη μέλη δεσμευθούν πραγματικά. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών μελών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιβράδυνσης της διαδικασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περιορισμένο αριθμό δεσμεύσεων μετεγκατάστασης ή μακρό χρόνο απόκρισης, οπότε διακυβεύεται η δυνατότητα να αποτελέσει το πρόγραμμα εναλλακτική λύση σε επικίνδυνες και παράτυπες οδούς.

Απαιτείται επειγόντως αποφασιστική δράση των κρατών μελών για μετεγκατάσταση προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός. Επί του παρόντος,ο συνολικός αριθμός των προσώπων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν υπερβαίνει τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη. Προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του καθεστώτος μετεγκατάστασης, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5.600 περίπου μετεγκαταστάσεις ανά μήνα, πράγμα που συνεπάγεται διαδικασία μετεγκατάστασης μέγιστη διάρκειας δύο εβδομάδων (βλ. παράρτημα). Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή ζητά να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 6.000 μετεγκαταστάσεις έως την επόμενη μηνιαία έκθεση. Λόγω της επείγουσας κατάστασης στην περιοχή, στη συνέχεια ζητά να επιταχυνθεί ο ρυθμός, ούτως ώστε έως την τρίτη μηνιαία έκθεση τον Μάιο να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον20.000 μετεγκαταστάσεις.

Στη σημερινή έκθεση, η Επιτροπή διατυπώνει σειρά ειδικών συστάσεων προς τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης, ζητώντας από αυτά να αυξήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία των αιτήσεων. Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να περιορίσουν τους επιπλέον ελέγχους ασφαλείας μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να παρέχουν πληροφορίες πριν από την αναχώρηση και να απαντήσουν το συντομότερο δυνατό στις προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για εμπειρογνώμονες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν προτιμήσεις επιλογής μόνο για τη βελτίωση της διαδικασίας αντιστοίχισης με στόχο την καλύτερη ένταξη, και όχι ως λόγο για την απόρριψη αιτήσεων μετεγκατάστασης.

Η Ελλάδα και η Ιταλία καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν ταχεία και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος, ιδίως σε σχέση με τους συστηματικούς ελέγχους ασφάλειας και την ποιότητα των πληροφοριών που διαβιβάσθηκαν στα κράτη μέλη μετεγκατάστασης. Οι δύο χώρες πρέπει επίσης να βελτιώσουν την ικανότητα συντονισμού τους, να αυξήσουν τη δυναμικότητα υποδοχής που διαθέτουν, να αποτρέψουν τον κίνδυνο διαφυγής υποψηφίων για μετεγκατάσταση, καθώς και να προσαρμόσουν δεόντως και να βελτιώσουν τις διαδικασίες για την μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων.

Επανεγκατάσταση: συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ

Τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να εντείνουν τις υπό εξέλιξη προσπάθειες επανεγκατάστασης των προσφύγων ώστε να εξασφαλιστεί ομαλή και ορθή διαχείριση και ασφαλής άφιξη και εισδοχή προσώπων από τρίτες χώρες που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη και τα συνδεδεμένα κράτη του συστήματος του Δουβλίνου, 4.555 εκτοπισμένα άτομα τα οποία χρήζουν προστασίας επανεγκαταστάθηκαν από τις 15 Μαρτίου σε 11 χώρες. Οι περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν επανεγκαταστήσει Σύριους που ήταν στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία. Πέραν αυτού του πλαισίου, ορισμένες χώρες εφαρμόζουν επίσης χωριστά προγράμματα επανεγκατάστασης λόγω των προηγούμενων διεθνών δεσμεύσεών τους.

Τα κυριότερα προβλήματα που επισημαίνονται στην παρούσα έκθεση συνδέονται με τις διαφορές στα κριτήρια επιλογής, στη διάρκεια των διαδικασιών, στα μέσα ένταξης ή στον αριθμό διαθεσίμων θέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Προβλήματα δημιουργούν επίσης η έλλειψη ικανότητας υποδοχής και οι καθυστερήσεις που προκαλούν οι άδειες εξόδου σε τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή ζητά να ενταθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των χωρών επανεγκατάστασης, ιδίως προς όφελος των χωρών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην επανεγκατάσταση.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις εργασίες σχετικά με το εθελοντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισδοχής Σύρων προσφύγων από κοινού με την Τουρκία, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Τα κράτη μέλη και τα συνδεδεμένα κράτη του συστήματος του Δουβλίνου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, το εύρος του και το μοντέλο κατανομής. Εν τω μεταξύ, οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας για το πρόγραμμα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης ώστε να διασφαλιστεί ταχεία εφαρμογή βάσει πολιτικής συμφωνίας.

Ιστορικό

Το προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας μετεγκατάστασης θεσπίστηκε με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2015 στις οποίες τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων από την Ιταλία και την Ελλάδα (και κατά περίπτωση από άλλα κράτη μέλη) έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.

Στις 8 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης, μετά την οποία ακολούθησε η συμφωνία της 20ής Ιουλίου μεταξύ των κρατών μελών για την επανεγκατάσταση 22.504 ατόμων τα οποία χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, βάσει των αριθμητικών στοιχείων που κατέθεσε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ με την Τουρκία στις 29 Νοεμβρίου 2015, εγκρίθηκε σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας. Σκοπός του εθελοντικού προγράμματος εισδοχής, ενός από τα σημαντικότερα μέσα του προγράμματος, είναι η στήριξη της Τουρκίας για την αντιμετώπιση της αύξησης του αριθμού των προσφύγων, καθώς και η παροχή ασφαλούς και νόμιμου τρόπου εισόδου στην Ευρώπη για τα πρόσωπα που χρήζουν πράγματι προστασίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης Μαρτίου ζήτησε την επιτάχυνση της εφαρμογής της μετεγκατάστασης, προκειμένου να ανακουφιστεί η Ελλάδα από το βαρύ φορτίο που φέρει. Η παρούσα έκθεση απαντά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, στην υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 12 των δύο αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση, και στη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο του Χάρτη Πορείας «Επιστροφή στο Σένγκεν».

Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας

Στις 7 Μαρτίου, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι απαιτούνται τολμηρές ενέργειες για να κλείσουν οι οδοί λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, να εξαρθρωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθροδιακινητών, να προστατευθούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να δοθεί τέλος στη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό, οι ηγέτες εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τις πρόσθετες προτάσεις που υπέβαλε η Τουρκία και συμφώνησαν να συνεργαστούν με τη χώρα αυτή με βάση έξι αρχές.

Ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προωθήσει αυτές τις προτάσεις και να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες από κοινού με την Τουρκία πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης και 19ης Μαρτίου.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Όσοι θέλουν να παραμείνουν πιστοί στις αρχές της αξιοπρέπειας, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι με μια κατάσταση όπου ανθρώπινα όντα, για να φτάσουν στην Ευρώπη, παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα, εμπιστευόμενοι λαθροδιακινητές που εκμεταλλεύονται με κυνικό τρόπο την ανθρώπινη δυστυχία. Πρέπει επιτέλους να εξαρθρώσουμε αυτό το μοντέλο. Οι προτάσεις που συζητήθηκαν μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και της Τουρκίας για επιστροφή όλων των νέων παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο που φθάνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία, ως ένα προσωρινό και έκτακτο μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό, καθώς και για επανεγκατάσταση Σύριων από την Τουρκία στην ΕΕ, μπορούν να εξαρθρώσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθροδιακινητών άπαξ και δια παντός. Αυτό, όμως, μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, η περίπτωση κάθε ατόμου που ζητεί διεθνή προστασία πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά, με δικαίωμα προσφυγής, και με την εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει «επαναπροώθηση».

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί τη συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προωθηθούν οι έξι βασικές αρχές, αξιοποιώντας όλο το δυναμικό της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας και τηρουμένου συγχρόνως του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Νομικές εγγυήσεις για την επιστροφή όλων των νέων παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο που φθάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία

Η επιστροφή παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις έχουν χαρακτηριστεί απαράδεκτες ή έχουν απορριφθεί- ουσιώδες στοιχείο για να τερματισμό του φαινομένου να πληρώνουν οι μετανάστες τους διακινητές και ταυτόχρονα να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους – μπορεί να γίνει μόνο με την τήρηση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι ρυθμίσεις αυτών των επιστροφών, τόσο των ατόμων που χρήζουν όσο και αυτών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, πρέπει να θεωρούνται μόνο ως προσωρινά και έκτακτα μέτρα που έχουν ως στόχο τον τερματισμό των ανθρώπινων δεινών που οφείλονται στις σημερινές σημαντικές ροές μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Όλες οι επιστροφές πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εγγυήσεις για την προστασία των προσφύγων, οι οποίες προβλέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε αίτηση ασύλου θα εξετάζεται εξατομικευμένα, σύμφωνα με σαφείς νομικές και διαδικαστικές παραμέτρους που καθορίζονται στην οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. Δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής μιας γενικευμένης πολιτικής επιστροφών, κάτι που θα ήταν αντίθετο προς τις νομικές απαιτήσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.

Επανεισδοχή των ατόμων που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας: Κάθε νέος παράτυπος μετανάστης και αιτών άσυλο που εισέρχεται στην Ελλάδα, ο οποίος διαπιστώνεται ότι δεν χρήζει διεθνούς προστασίας, θα επιστρέφει στην Τουρκία δυνάμει της διμερούς συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Επιστροφή των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας: Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (άρθρα 35 και 38 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου), μια αίτηση ασύλου μπορεί να κλείσει και να χαρακτηριστεί ως απαράδεκτη, εάν το συγκεκριμένο άτομο έχει ήδη αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή απολαύει ήδη επαρκούς προστασίας σε μια «πρώτη χώρα ασύλου», ή εάν έχει έρθει στην ΕΕ από μια «ασφαλή τρίτη χώρα» η οποία μπορεί να εγγυηθεί αποτελεσματική πρόσβαση σε προστασία. Υπάρχει μια σειρά εγγυήσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, όπως η εξέταση κάθε υπόθεσης χωριστά, οι προσωπικές συνεντεύξεις και το δικαίωμα προσφυγής κατά αποφάσεων απόρριψης αίτησης.

Πρακτικές ρυθμίσεις: Για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική εθνική νομοθεσία — στην Ελλάδα για να διασφαλιστεί ότι η Τουρκία χαρακτηρίζεται ως «ασφαλής τρίτη χώρα» και στην Τουρκία για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αποτελεσματικές διαδικασίες χορήγησης ασύλου για όλα τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν ταχείες επιχειρησιακές ρυθμίσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ικανότητας υποδοχής των ελληνικών νησιών καθώς και της προσαρμογής των κέντρων πρώτης υποδοχής («hotspots») σε κέντρα επανεισδοχής και χορήγησης ασύλου.

Πρόγραμμα επανεγκατάστασης 1:1

Για κάθε Σύριο υπήκοο που επιστρέφει από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος θα επανεγκαθίσταται στην ΕΕ απευθείας από την Τουρκία. Για να λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν έναν επαρκή αριθμό θέσεων επανεγκατάστασης. Οι αναληφθείσες δεσμεύσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό θα περιλαμβάνουν τις 18.000 εναπομένουσες θέσεις από τις 22.504 θέσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης, που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο του 2015, και, εφόσον χρειαστεί, τις αδιάθετες 54.000 θέσεις βάσει υφιστάμενων αποφάσεων μετεγκατάστασης.

Το υλικοτεχνικό πλαίσιο που στηρίζει το Εθελοντικό Πρόγραμμα Εισδοχής για Ανθρωπιστικούς Λόγους με την Τουρκία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του προγράμματος επανεγκατάστασης 1:1 — με βάση την εμπειρογνωμοσύνη της UNHCR με τη στήριξη της EASO, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM) και εθνικών αξιωματικών αρμόδιων για το άσυλο, εφόσον χρειάζεται. Μόλις το πρόγραμμα «1:1» εκπληρώσει τον στόχο της αναχαίτισης των μεταναστευτικών ροών, θα ενεργοποιηθούν οι εισδοχές βάσει του Εθελοντικού Προγράμματος Εισδοχής για Ανθρωπιστικούς Λόγους, τα δε κράτη μέλη θα συνεισφέρουν σε εθελοντική βάση.

Επίσπευση του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων

Οι εργασίες για τον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με την Τουρκία θα επισπευσθούν – χωρίς αλλαγή των 72 προαπαιτουμένων που πρέπει να επιτύχει η Τουρκία (35 εκ των οποίων έχουν ήδη επιτευχθεί). Για να επιτευχθεί ο στόχος της άρσης της υποχρέωσης θεώρησης έως το τέλος Ιουνίου, η Τουρκία θα πρέπει να εγκρίνει εγκαίρως τα μέτρα που εκκρεμούν. Υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των υπολοίπων απαιτήσεων, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες στα τέλη Απριλίου 2016.

Επίσπευση της εκταμίευσης κονδυλίων στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

Τα πρώτα έργα στο πλαίσιο της «Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία» χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή, με 55 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των παιδιών των Συρίων στην Τουρκία για την πρόσβασή τους σε επίσημη εκπαίδευση, και με 40 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος. Το επόμενο βήμα για τη χρηματοδότηση περαιτέρω έργων θα απαιτήσει την ενεργό συνεργασία των τουρκικών αρχών, ώστε η ανάλυση αναγκών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Επιτάχυνση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στο άνοιγμα πέντε κεφαλαίων. Στόχος της Επιτροπής είναι να ολοκληρώσει όλα τα σχετικά προπαρασκευαστικά έγγραφα την άνοιξη, ώστε να τα υποβάλει στο Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των θέσεων των κρατών μελών και του διαπραγματευτικού πλαισίου.

Βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία

Όπως έχει ήδη αναφερθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Τουρκία για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο εσωτερικό της Συρίας, γεγονός που θα επιτρέψει στους πρόσφυγες να ζήσουν σε ασφαλέστερες περιοχές. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, έχει ιδιαίτερη σημασία οι δεσμεύσεις, τις οποίες ανέλαβε η Διεθνής Ομάδα Στήριξης της Συρίας στις 11-12 Φεβρουαρίου στο Μόναχο, να υλοποιηθούν τάχιστα και πλήρως από όλα τα μέρη.

Στις 15 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με την Τουρκία για ένα Κοινό Σχέδιο Δράσης με στόχο να ενταθεί η συνεργασία τους για τη διαχείριση της μετανάστευσης με συντονισμένες προσπάθειες αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. Το σχέδιο αυτό ενεργοποιήθηκε στη σύνοδο ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015.

Το σχέδιο καθορίζει μια σειρά από δράσεις συνεργασίας, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν επειγόντως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Τουρκίας, με στόχο τη συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και τη συμπλήρωση των προσπαθειών που καταβάλλει η Τουρκία για να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό ατόμων που χρήζουν προστασίας στη χώρα αυτή. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση —τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της — δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν την πολιτική συνεργασία με την Τουρκία, παρέχοντάς της σημαντική οικονομική στήριξη, επισπεύδοντας την υλοποίηση του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων και επανενεργοποιώντας τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας.

Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, στις 7 Mαρτίου 2016, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις πρόσθετες προτάσεις που υπέβαλε η Τουρκία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Καθαρισμός της ακτογραμμής Μηλίνας   #ακτογραμμήΜηλίνας - https://t.co/6GwCinwyeO -

  • Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού μεταξύ Kαλών Νερών και Βυζίτσας - https://t.co/14mkwWWz5k… -

  • Δράση ΟΝΝΕΔ Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2023 - https://t.co/rZGeGVLRhK… -

"Αλιεύοντας" την είδηση