Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Με γραπτές εξετάσεις η αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίων του εξωτερικού και κολεγίων
Με γραπτές εξετάσεις η αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίων του εξωτερικού και κολεγίων

Με γραπτές εξετάσεις η αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίων του εξωτερικού και κολεγίων

Γρπτές εξετάσεις, πό το Συμβούλιο Επαγγελματικών Προσόντων () για επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων τους θα δώσουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού και κολεγίων, ενώ το υπουργείο Παιδείας καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις δις των εξετάσεων για όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην αναγνώριση των πτυχίων τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το μπορεί να ζητά την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία, εφόσον η εκπαίδιευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ή και εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά από εκέινη που απαιτείται στην Ελλάδα. Έτσι με απόφαση του κ. Α. Μπαλτά καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την πραγματοποίηση της δοκιμασίας. Η γραπτή  δοκιμασία θα διενεργείται έως δύο φορές τον χρόνο Σάββατο ή και και διεξαγωγή της θα ανακοινώνεται το αργότερο τρεις μήνες πριν από την κάθε εξεταστική περίοδο, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

Πρόγραμμα

  • Με απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου καταρτίζεται το πρόγραμμα διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, το οποίο δημοσιοποιείται σχετικώς.
  • Σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να περάσουν τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμμετάσχουν στις επόμενες δύο γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και σε περίπτωση που συμβεί και στις τρεις εξεταστικές, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας απορρίπτεται από το Σ. Υποβολή νέας αίτησης είναι απαράδεκτη.

Τόπος

  • Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται στην Αθήνα, σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με απόφαση του υπουργείου και θα ανακοινώνονται έγκαιρα.
  • Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο για αυτούς . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος δύναται να εξετάζεται σε άλλο , ύστερα από αίτησή του προς την κεντρική επιτροπή η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά.

Διαδικασία

  • Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του υπουργείου της ς διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτής αίτηση συμμετοχής για την αμέσως προσεχή εξεταστική περίοδο. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατόν πενήντα (150 ευρώ).
  • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης συνεπάγεται αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο.
  • Με βάση τον αριθμός των εμπρόθεσμων αιτήσεων συμμετοχής, η υπηρεσία καταρτίζει πίνακα συμμετεχόντων σε αυτήν, με τα γνωστικά αντικείμενα ενός εκάστου.
  • Στις εξετάσεις, διακρίνεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες σε σύνολο είκοσι (20) μονάδων βαθμολόγησης. Όπου κατά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Πηγή: alfavita.gr 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση