Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2014-2020)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2014-2020)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2014-2020)

Ο κνονισμός κθορίζει αρχές, κανόνες και πρότυπα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (). Την περίοδο 2014-2020, το θα καλύψει τέσσερις βασικούς τομείς επενδύσεων: απασχόληση, και κυρίως απασχόληση των νέων, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση και ορθή διακυβέρνηση.
ΠΡΑΞΗ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
Γενικοί στόχοι

Το ΕΚΤ επενδύει στους ανθρώπους με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Την περίοδο 2014-2020, το ΕΚΤ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των νέων. Ο κανονισμός περιγράφει το πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ και τη σχέση του με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ).

Βασικά θέματα

Το ΕΚΤ θα επικεντρωθεί σε σειρά βασικών θεμάτων όπως:

προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας
επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.
Επιλέξιμες περιφέρειες

Όλα τα μέλη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ. Ευρύ φάσμα οργανώσεων, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση μέσω των κρατών μελών.

Δημοσιονομικές προτεραιότητες

Για πρώτη φορά, έχει προβλεφθεί ελάχιστο μερίδιο για το ΕΚΤ, το οποίο έχει οριστεί στο 23,1 % της πολιτικής για τη συνοχή, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια ευρώ, εγγεγραμμένα στον προγραμματισμό του ΕΚΤ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σε κάθε μέλος, τουλάχιστον 20 % του ΕΚΤ προορίζεται ειδικά για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Το εν λόγω ποσοστό δείχνει ότι παρέχεται βοήθεια σε ευάλωτα άτομα και μειονεκτούσες ομάδες να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την απασχόληση που χρειάζονται ώστε να ενταχθούν στην αγορά ς.

Το ΕΚΤ παρέχει στοχευμένη βοήθεια για τους νέους, με την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Η εν λόγω πρωτοβουλία στηρίζει αποκλειστικά νέους που βρίσκονται εκτός ς, εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε περιφέρειες όπου υπάρχουν ποσοστά ανεργίας των νέων άνω του 25 %.

Έμφαση στα αποτελέσματα

Τα προγράμματα προσανατολίζονται στην επίτευξη αποτελεσμάτων ώστε να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση του ΕΚΤ μπορεί να αποδείξει την προστιθέμενη αξία της. Ο μηχανισμός συγκέντρωσης θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε να υπάρξει άμεσος πραγματικός αντίκτυπος.

Υλοποίηση

Τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα που συμφωνούνται μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργούν το πλαίσιο γα στρατηγικές επενδύσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013

1.1.2014

ΕΕ L 347 της 20.12.2013

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 [ΕΕ L 347 της 20.12.2013]

Εκτελεστική 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 [ΕΕ L 50 της 20.2.2014]

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας [ΕΕ L 87 της 22.3.2014]

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση