Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

Η ευρωπϊκή στρτηγική για την απασχόληση έχει ως στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ένωση. Βασίζεται δε στην αναπτυξιακή στρατηγική “ 2020”.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση προβλέπει ένα πλαίσιο (τη λεγόμενη “ανοιχτή μέθοδο συντονισμού”), εντός του οποίου τα μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συζητούν και να συντονίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα της απασχόλησης.
Βασίζεται στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, στην οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ για την τόνωση της ς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά το επόμενο έτος, και σηματοδοτεί την έναρξη του ετήσιου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών από τις εθνικές κυβερνήσεις.
Κάθε χρόνο, η διαδικασία αυτή (που υποστηρίζεται από το έργο της Επιτροπής Απασχόλησης) περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
Γενικές κατευθύνσεις για την απασχόληση: κοινοί στόχοι και προτεραιότητες για τις πολιτικές απασχόλησης. Προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις και εγκρίνονται από το Συμβούλιο της ΕΕ.
Κοινή έκθεση για την απασχόληση: βασίζεται α) στην εκτίμηση της κατάστασης στον τομέα της απασχόλησης στην , β) στην υλοποίηση των γενικών κατευθύνσεων για την απασχόληση και γ) στην εξέταση των σχεδίων των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων ανά χ από την Επιτροπή Απασχόλησης. Αποτελεί μέρος της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης. Δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται από το Συμβούλιο της ΕΕ.
Εθνικά Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ): υποβάλλονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κριτήριο κατά πόσο συνάδουν με τη στρατηγική “Ευρώπη 2020”. (Βάση δεδομένων: Εθνικά Μεταρρυθμίσεων προ του 2011)
Συστάσεις ανά χ: εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την αξιολόγηση των ΕΠΜ.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά ανά χώρα εκθέσεων στις οποίες αναλύει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις των 16 χωρών που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες.
Για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τον Απρίλιο του 2012 σειρά μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης. Πρόκειται για τη λεγόμενη “δέσμη μέτρων για την απασχόληση”.
Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση βασίζεται στην Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και το Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση