Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Απόδοση χρημάτων στους Δήμους από τους ΚΑΠ
Απόδοση χρημάτων στους Δήμους από τους ΚΑΠ

Απόδοση χρημάτων στους Δήμους από τους ΚΑΠ

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χς, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους( Ε΄ κατανομή έτους 2016), αποφάσισε ο υπουργός Εσωτερικών με απόφασή του η οποία αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Στους Δήμους της ς κατανέμονται τα εξής ποσά: Στο Δήμο Αλμυρού 197.685,10 ευρώ, στο Δήμο Αλοννήσου 56.965,47ευρώ, στο Δήμο 1.395.465,28 ευρώ, στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 67.623,47 ευρώ, στο Δήμου Νοτίου Πηλίου το ποσό μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης ανέρχεται στα 110.485,12ευρώ, δόθηκε προκαταβολή 12.000 ευρώ και το αποδοτέο ποσό είναι 98.485,12.

Αντίστοιχα στο Δήμο Ρήγα ου το ποσό μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης ανέρχεται στα 119.784,22ευρώ, δόθηκε προκαταβολή 14.000ευρώ και το αποδοτέο ποσό ανέρχεται στα 105.784,22 ευρώ. Στο Δήμο Σκιάθου θα δοθεί ποσό ύψους 93.567,88 ευρώ και στο Δήμο Σκοπέλου 76.955,88 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ποσά έχουν προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1) την παρακράτηση του προβλεπόμενου ποσοστού χρηματοδότησης 4% του Προγράμματος Εξυγίανσης των του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄). Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε ποσό 4.494.000 ευρώ και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των »

2) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων Αμαρουσίου, Πειραιώς, Φυλής, Αίγινας, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας και Κερατσινίου – Δραπετσώνας Ν. Αττικής, Δελφών Ν. Φωκίδας , Ορχομενού Ν. Βοιωτίας και Ερέτριας Ν. Εύβοιας σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων

3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β΄) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ΑΕ», και

4) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων για χορήγηση προκαταβολών έναντι των εσόδων που δικαιούνται από ΚΑΠ

Β. Από το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό παρακρατείται και αποδίδεται με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 2.185.200ευρώ υπέρ του ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ' αριθμ. 39021/30.11.2015, 6906/16.03.2016, 1893/21.01.2016, 4167/11.02.2016, 3065/15.02.2016, 3314/22.02.2016, 4106/29.02.2016, 7985/23.03.2016 και 11046/22.04.2016 αποφάσεις του Υπουργείου, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα ποσά στους Δήμους της Χς, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :

1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007

2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010

3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση ς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,

4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ

5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και

6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση ς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄87), οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ε. Το ανωτέρω ποσό της παραγράφου Α θα αποδοθεί στους Δήμους της Χώρας με δύο χρηματικές εντολές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

"Αλιεύοντας" την είδηση