Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » «Ανθρώπινες ροές και ο κόσμος μας: μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα;»
«Ανθρώπινες ροές και ο κόσμος μας: μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα;»

«Ανθρώπινες ροές και ο κόσμος μας: μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα;»

Το Διεθνές Συνέδριο-πρωτοβουλία της ΟΚΕ Ελλάδος με θεματικό πυρήνα ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα της Ευρώπης

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.) και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην , διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Ανθρώπινες ροές και ο κόσμος μας: μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα;».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία της ΟΚΕ Ελλάδος που στόχο έχει, μέσα από τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της να δημιουργήσει διάλογο με κοινωνικούς, κρατικούς θεσμούς και εταίρους, καθώς και να προχωρήσει στην σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, με ζητούμενο τη θεσμική, κοινωνική και ανθρωπιστική αντιμετώπιση του θέματος.

Η Α.Ε. ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος θα κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Απριλίου στο Κτίριο της Παλαιάς Βουλής (Αίθουσα Συνεδριάσεων, στις 16:00).

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα τεθούν και θα συζητηθούν θεμελιώδη ζητήματα, όπως: «Οι Προκλήσεις για την ΕΕ και τη Διεθνή Κοινότητα», «Οι Προσεγγίσεις των Παραγωγικών Φορέων», «H Ελληνική Διαχείριση και Εμπειρία» και «Τα Πολυπολιτισμικά Όρια της Ευρώπης». Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει ομιλίες και τοποθετήσεις στα παραπάνω θέματα, από ευρωπαϊκούς, κρατικούς και κοινωνικούς θεσμούς, φορείς και εταίρους.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν επίσης την ίδια ημέρα, δύο σημαντικές συνεδριάσεις:

  • Συνεδρίαση για τον ρόλο, την προσφορά και το συντονισμό των ΜΚΟ που συμμετέχουν στη διαχείριση των προσφυγικών ροών στην , καθώς και για τις δυνατότητες ευρύτερης συνεργασίας με άλλους φορείς και πρωτοβουλίες.
  • Συνεδρίαση ανάμεσα σε Δημάρχους από Γερμανικές πόλεις και σε Έλληνες ομολόγους τους, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική συνέλευση και την ΚΕΔΕ και αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για τη δημιουργία αποτελεσματικών πολιτικών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις πολύπλευρες πτυχές του προσφυγικού ζητήματος

Η ΟΚΕ Ελλάδος, με την ανάληψη αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, προσδοκά να φωτίσει ένα ευαίσθητο και πολυδιάστατο κοινωνικό ζήτημα, ταυτόχρονα όμως να αναδείξει τρόπους επίλυσης με συγκεκριμένες προτάσεις και τοποθετήσεις. Με το πέρας τους, συμπεράσματα και από τις δύο συναντήσεις θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της 3ης ενότητας του Συνεδρίου.


Η Ο.Κ.Ε.

Η ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών – επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων – στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι , οι καταναλωτές, οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ατόμων με αναπηρία και ισότητας των δύο φύλων και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

H Ο.Κ.Ε. αποτελεί από το Μάιο του 2001 και συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό του ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 3, του Συντάγματος “Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξ του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν”.

Επιδίωξη της Ο.Κ.Ε. είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και μέσω αυτού η διαμόρφωση (αν είναι δυνατόν) κοινά αποδεκτών θέσεων για θέματα που απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα τμήματα αυτής. Η Ο.Κ.Ε. δεν έχει στόχο την άμβλυνση των διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών απόψεων, αλλά την ανάδειξη, μέσω της παράθεσης των διαφορετικών επιχειρημάτων και προτάσεων, της κοινής κοινωνικής συνισταμένης, εφόσον υπάρχει ή είναι δυνατόν να διαμορφωθεί.

Επίσης, με τις προτάσεις της και τις γνωμοδοτήσεις της επιχειρεί τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών από την των επιμέρους αποφάσεων της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας.

Η Ε.Ο.Κ.Ε.

Η είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1957 και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), εκδίδοντας «γνωμοδοτήσεις» σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία. Εκδίδει επίσης «γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας» για θέματα που θεωρεί ότι πρέπει να μελετηθούν. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της είναι να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της «κοινωνίας των πολιτών». Η ΕΟΚΕ προωθεί τη συμμετοχική δημοκρατία στην ΕΕ και συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσω του «διαρθρωμένου διαλόγου» με τις ομάδες αυτές στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ εκπροσωπούν στις χώρες τους ευρύ φάσμα εθνικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων. Είναι οργανωμένα σε τρεις ομάδες: «Εργοδότες», «Εργαζόμενοι» και «Διάφορες Δραστηριότητες» (π.χ. γεωργικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις για την οικογένεια, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ.). Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη της ΕΟΚΕ χτίζουν τη γέφυρα που συνδέει την ΕΕ με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών.

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Η Αντιπροσωπεία είναι το τοπικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα και αποτελεί βασικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αφενός της Ελλάδας και αφετέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κεντρικών υπηρεσιών της. Με άλλα λόγια, η Αντιπροσωπεία δεν είναι μόνο η η φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα ενημερώνει την Επιτροπή στις για τις σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αντιπροσωπεία συμβάλλει στη επεξήγηση των πολιτικών της ΕΕ και του τρόπου που επηρεάζουν την Ελλάδα και τους πολίτες της, στην ενημέρωση των κυβερνητικών και άλλων αρχών και ενδιαφερομένων φορέων για ευρωπαϊκά θέματα, στην παροχή πληροφοριών για εξελίξεις σε θέματα ευρωπαϊκή πολιτικής σε εκπροσώπους του τύπου και των μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας κ.λπ.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση