Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη για το άσυλο, τη μετανάστευση, την ένταξη και την ασφάλεια.
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη για το άσυλο, τη μετανάστευση, την ένταξη και την ασφάλεια.

1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη για το άσυλο, τη μετανάστευση, την ένταξη και την ασφάλεια.

Η Ευρωπϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 25 Μρτίου 22 νέα πολυετή εθνικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Εντός του τρέχοντος έτους θα εγκριθούν και άλλα 36 εθνικά προγράμματα. Αυτές οι δύο πτυχές χρηματοδότησης της ΕΕ ενισχύουν τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης, της ένταξης και της εσωτερικής ασφάλειας.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλοςδήλωσε τα εξής: «Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής. Η αποτελεσματική από κάθε άποψη μεταναστευτική πολιτική αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχία των κοινωνιών μας. Στόχος μας είναι η ευημερία και η ασφάλεια των ανθρώπων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν μόνα τους να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει σταθερά σημαντική ενίσχυση στα κράτη μέλη και το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον.»

Η ενίσχυση που χορηγεί το ΤΑΜΕ υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για: τη βελτίωση των ικανοτήτων υποδοχής, τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την αύξηση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Το πρόγραμμα ΤΕΑ υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών (ιδίως μέσω της χρήσης σύγχρονων διαλειτουργικών τεχνολογιών), τη βελτίωση της διασυνοριακής συνς για την επιβολή του νόμου και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως είναι η τρομοκρατία και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, η εγκληματικότητα και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

Εκτός από τα βασικά κονδύλια (βλέπε παράρτημα 2), τα περισσότερα από τα προγράμματα που εγκρίθηκαν χθες από την Επιτροπή χρηματοδοτούνται και από άλλους πόρους που διατέθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν εθελοντικά στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων με σημαντική διακρατική διάσταση, όπως είναι οι κοινές επιχειρήσεις επιστροφής και επανένταξης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ ή η υλοποίηση της προξενικής συνς στο πλαίσιο του ΤΕΑ. Πρόσθετα κονδύλια βάσει ορισμένων προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας θα διατεθούν για την αγορά μεγάλης κλίμακας εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται εν ανάγκη για τις κοινές επιχειρήσεις του FRONTEX. Τα 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου που διατέθηκαν μέσω των προγραμμάτων ΤΑΜΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του προγράμματος επανεγκατάστασης της Ένωσης κατά την περίοδο 2014-2015.

Η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει σύντομα και τα υπόλοιπα εθνικά προγράμματα.

Τα ταμεία ΤΑΜΕ και ΤΕΑ, με τα σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διαθέσουν συνολικά κατά την περίοδο 2014-20, είναι συνεπώς τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για επενδύσεις που έχουν ως στόχο μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη.

Ιστορικό

Οι προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών μεθόδων προσέγγισης των θεμάτων ασύλου και μετανάστευσης.

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (αποτελούμενο από το τμήμα για τα Σύνορα και τις Θεωρήσεις και το τμήμα για την Αστυνομική Συνεργασία και τη Διαχείριση των κρίσεων ) συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και πρόληψης της εγκληματικότητας στην Ένωση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τα νόμιμα ταξίδια και εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Το 85 % των κονδυλίων διατίθεται μέσω των εθνικών προγραμμάτων: Πολυετή στρατηγικά έγγραφα που καλύπτουν την περίοδο 2014-20. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται, εφαρμόζονται, παρακολουθούνται, αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε συνεργασία με τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Το υπόλοιπο (περίπου το 15 % του συνόλου των πόρων), για το οποίο εγκρίνονται προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο των τριών χρηματοδοτικών μέσων, το διαχειρίζεται η Επιτροπή. Με αυτά τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής χρηματοδοτούνται οι δράσεις της Ένωσης και η επείγουσα προς τα κράτη μέλη ( Βλέπε παράρτημα 1 και τα ίδια τα προγράμματα εργασίας εδώ ΤΑΜΕ 2014, ΤΕΑ-B 2014, ΤΕΑ-P 2014).

22 εθνικά προγράμματα έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή (στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης), εκ των οποίων τα 17 είναι προγράμματα ΤΑΜΕ ( Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, , Ουγγαρία, Λιθουανία, , Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο) και τα 5 είναι προγράμματα ΤΕΑ (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, ).

Εντός του 2015 θα εγκριθούν και άλλα 36 εθνικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Ιστότοπος του Πρώτου Αντιπροέδρου Frans Timmermans (@TimmermansEU)

Ιστότοπος του Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου (@Avramopoulos)

Γραφική παράσταση (infographic) ταμείων του τομέα εσωτερικών υποθέσεων

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Παράρτημα 1: Ορισμός των ταμείων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ

http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/16/P027916000102-902854.jpg

Παράρτημα 2 : Χρηματοδοτήσεις ανά κράτος μέλος

Κράτος μέλος Βασικά κονδύλια Ειδικές δράσεις Επανεγκατάσταση ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕ ΤΕΑ – Σύνορα ΤΕΑ – Αστυνομική συνεργασία
Αυστρία (ΤΑΜΕ) 64.533.977 6.000.000 70.533.977
Βέλγιο (ΤΑΜΕ) 89.250.977 5.013.765,12 4.000.000 98.264.742,12
Βέλγιο (ΤΑΜΕ) 17.519.321 17.903.270 3.798.000 39.220.591
Βουλγαρία (ΤΑΜΕ) 10.006.777 10.006.777
Τσεχική Δημοκρατία (ΤΑΜΕ) 26.185.177 1.500.000 27.685.177
Τσεχική Δημοκρατία (ΤΕΑ) 14.381.484 17.029.012 774.000 32.184.496
Γερμανία (ΤΑΜΕ) 208.416.877 13.000.000 221.418.877
Γερμανία (ΤΕΑ) 51.753.437 79.504.401 3.195.000 134.452.838
Δανία (ΤΕΑ) 10.322.133 10.322.133
Εσθονία (ΤΑΜΕ) 10.156.577 10.156.577
Φινλανδία (ΤΑΜΕ) 23.488.777 20.650.000 44.138.777
Γαλλία (ΤΑΜΕ) 265.565.577 2.295.000 18.730.000 286.590.577
Γαλλία (ΤΕΑ) 84.999.342 70.114.640 22.050.000 177.163.942
Ουγγαρία (ΤΑΜΕ) 23.713.477 400.000 24.113.477
Λιθουανία (ΤΑΜΕ) 9.632.277 9.632.277
(ΤΑΜΕ) 7.160.577 800.000 7.960.577
Μάλτα (ΤΑΜΕ) 17.178.877 17.178.877
Κάτω Χώρες (ΤΑΜΕ) 94.419.077 26.750.000 9.860.000 131.029.077
Πορτογαλία (ΤΑΜΕ) 32.776.377 1.080.000 33.856.377
Ρουμανία (ΤΑΜΕ) 21.915.877 1.935.000 580.000 24.430.877
Σλοβενία (ΤΑΜΕ) 14.725.477 14.725.477
Ηνωμένο Βασίλειο (ΤΑΜΕ) 370.425.577 22.200.000 392.625.577

 

 

 

 

 

 

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση